วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

นายอำเภอเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง

 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา  17.00 น นางวันดี ราชชมภุ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกไปตรวจสอบกลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ. ตำบลป่าซาง ตามโครงการมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและรายได้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง  ก่อนจะทำการรับรองส่งให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป อนึ่ง อำเภอเวียงเชียงรุ้งไดัขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน 11 โครงการและจะได้ออกตรวจครบทุดกลุ่ม
ไม่มีความคิดเห็น: