วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

 เปิดประชุม ๐๙.๑๕ น.วาระที่สำคัญพอสังเขปได้แก่ ตลาดเกษตรกร ,โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่มีศักยภาพ,เกษตรแปลงใหญ่ เรื่องนี้เสวนากันนาน,ภัยภิบัติด้านการเกษตร,โครงการผลิตข้าวเหนียว การจัดทำข้อมูลวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญในเชียงราย,โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกกระบือระดับจังหวัดเชียงราย ปิดประชุม ๑๒.๒๐ น.


ไม่มีความคิดเห็น: