วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ผอ.กพร. กรมปศุสัตว์ มาเยี่ยมอาสาปศุสัตว์ที่เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

 ทีมงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ นำโดยนายทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล ผอ.กพร. กรมปศุสัตว์ มาเยี่ยมอาสาปศุสัตว์ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เดินทางไปสัมภาษณ์และเยี่ยมชมกิจกรรมของอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๓ ราย ของตำบลดงมหาวัน คือ

  1. นายสมัย สาวงษา หมู่ ๓ 
  2. นายสิน สมบัติตรา หมู่ที่ ๒
  3. นายบุญชวน มะลัยโย หมู่ที่ ๑๐
ท่ามกลางอากาศที่ร้อน แต่ทุกท่านก็อดทนเยี่ยมจนครบ ขอชื่นชมที่เจ้าหน้าที่ระดับในกรม เห็นความสำคัญของฟันเฟืองตัวเล็กๆในชนบท เดินทางมาให้กำลังใจในตรั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น: