วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมกลุ่มเลี้ยงควายธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ บ้านทุ่งก่อ


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางจันทนา สุขเกษม เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตำบล ปฏิบัติงานเยี่ยมติดตามสอบถามปัญหาการเลี้ยงการจัดการ กลุ่มเลี้ยงควายธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ บ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อเก็บข้อมูลการเกิดการท้องของควายในกลุ่ม ให้คำแนะนำโครงการอนุรัก์ควาย และมอบเวชภัณฑ์ยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเจ้าของควาย เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘นายอัครพล วันดี ประธานกลุ่มเล่าความสำเร็จและความประทับใจในเรื่องการสนับสนุนการเลี้ยงควายจากกรมปศุสัตว์ผ่านโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

ไม่มีความคิดเห็น: