วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อาสาปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง เวียงชัย ดอยหลวง รับการประเมินจาก กพร.

คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจาก คณะกรรมการ กพรที่ประกอบด้วย
นายอนุชิต ฮุนสวัสดิ์กุล 
นายประยุทธ นามสุบิน
นางวิลาวัลย์ ตาน้อย ผู้อำนวยการกองพัฒนา๒สำนักงานพัฒนาระบบราชการ 
มาประเมินตรวจประเมินรางวัลการบริหารราชการภาครัฐแบบมีส่วนร่วม(อาสาปศุสัตว์) ในภาคเช้า รับฟังการบรรยาย และซักถาม ต่อผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม อบต ดงมหาวัน โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมตอบข้อซักถาม 
ประกอบด้วย เครือข่ายอาสาปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง เวียงชัย ดอยหลวง จำนวน ๒๔ คน
สนง ปศูสัตว์จ ังหวัดเชียงราย
นายพืชผล น้อยนาฝาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
นางสาวอรอนงค์ พิมพ์คำไหล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ นางพรพิมล บุญวงค์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ,นายสุระ สุขใส ปศูสัตว์ อ เวียงชัย นายสุพล ปานพาน ปศูสัตว์ อ เวียงเชียงรุ้ง,
สนง ปศุสัตว์เขต ๕
นายนิธิต จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
กรมปศุสัตว์
นายทวีสิษฏ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว์
นางสาวอังคนา บูรมินทร์เหม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์
นายสมเกียรติ กรอบแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุริยัติ คอนไชยศรี หัวหน้าด่านกักสัตว์น่าน
มีนายชัยวุฒิ ศรีจันทร์ปลิว รองนายก อบต.ดงมหาวัน กล่าวต้อนรับ และในภาคบ่ายเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ของนายสมัย สาวงษา และของนายสิน สมบัติตรา นอกจากนั้นยังแวะชมไหว้พระวัดหลวงปู่ขาน ฐานวโร เพื่อความเป็นศิริมงคลด้วย
นายชัยวุฒิ ศรีจันทร์ปลิว รองนายก อบต.ดงมหาวัน กล่าวต้อนรับแนะนำพื้นที่ของ อบต.
บรรยากาศการแนะนำตัวและสอบถาม
ชักถามกันอย่างเต็มที่


มุมลงทะเบียน


อาสาปศุสัตว์จากตำบลป่าซาง
สัมภาษณ์เข้มข้น

อาหารกลางวันแสนอร่อยจากป้านายเยี่ยมชมสวนสมัย สาวงษา


เยี่ยมฟาร์มสิน สมบัติตรา


ไม่มีความคิดเห็น: