วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปศุสัตว์อำเภอร่วมเป็นกำลังใจการประเมินผลงานอำเภอพานเจ้าหน้าที่สัตวบาลร่วมประชุมแผนเทศบาลบ้านเหล่า

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดีเด่นด้านธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ นำโดยท่านที่ปรึกษากรมปศสัตว์ทองทวี ดีมะการ  ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพานได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประเมินสำนักงานดีเด่นในการจัดการธนาคารโค -กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริขนาดเล็ก๑๐๐-๓๐๐ตัวระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
และในวันเดียวกัน นายจันทร์  รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ในฐานะตัวแทนจากภาคราชการในพื้นที่
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดีเด่นด้านธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ 

นายจันทร์  รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ไม่มีความคิดเห็น: