วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงควาย ธกค.บ้านประชาร่วมใจ ต.ป่าซาง

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางจันทนา สุขเกษม เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตำบล ปฏิบัติงานเยี่ยมติดตามสอบถามปัญหาการเลี้ยงการจัดการ กลุ่มเลี้ยงควายธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ บ้านประชาร่วมใจ หมู่ที่๑๐ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อเก็บข้อมูลการเกิดการท้องของควายในกลุ่ม ให้คำแนะนำโครงการอนุรัก์ควาย และมอบเวชภัณฑ์ยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเจ้าของควาย เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ กลุ่มนี้มีสมาชิก ๘ราย มีกระบือแม่พันธุ์ ๘ ตัว พ่อพันธุ์ ๑ ตัว ที่เป็นของ ธกค.
สมาชิกบางส่วนไปอบรม ชรบ.ที่อำเภอจึงมีแต่แม่บ้านและผู้สูงอายุมาประชุมแทน

ไม่มีความคิดเห็น: