วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประชุมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือที่ลำปาง

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฬนาการผลิตกระบือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเอเชีย ลำปาง มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจากพื้นที่ในปศุสัตว์เขต ๕ เข้าร่วมประชุม 
มีวิทยากรจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน และเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการบรรยายเสวนาร่วมกับวิทยากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบข้อชักถามเพื่อเร่งรัดให้โครงการเสร็จทันตามปีงบประมาณนี้ลำปางเหงา

เชียงใหม่สดใส
แพร่สนอกสนใจ
น่านสำราญใจ

ทีมงานคุณภาพ ดำเนินการจัดประชุม
ลำพูนเห็นไกลๆ
เชียงรายตื่นตาตื่นใจ

เขต๕ ลำปาง เชียงรายกับท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์อย่างเป็นกันเอง
ไม่มีความคิดเห็น: