วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมกลุ่มเลี้ยงควายบ้านป่าเลา ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย


 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ปฏิบัติงานเยี่ยมติดตามสอบถามปัญหาการเลี้ยงและมอบเวชภัณฑ์ยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุให้แก่เกษตรกรเจ้าของควาย เมื่อเช้าวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ไม่มีความคิดเห็น: