วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

การประชุมข้าราชการกรมปศุสัตว์พื้นที่จังหวัดเชียงราย

นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมข้าราชการกรมปศุสัตว์พื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ที่โรงแรมปาร์คอิน จังหวัดเชียงราย  มีการนำเสนอวาระเพื่อทราบและพิจารณาของแต่ละกลุ่ม  เสร็จแล้วในช่วงบ่ายมีการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดโรคไข้หวัดนก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  บรรยายการจัดทำฟาร์มโคนมให้เป็นมาตรฐานโดยกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์  การนำเสนอผลงานครึ่งปีของกลุ่มพํฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  การนำเสนอยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของจังหวัดเชียงรายของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประชุมผู้ดำเนินการวิจัยชุดโครงการ "ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่อย่างยั่งยืน"


รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล
สำนักงานประสานงานชุดโครงการ "ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่อย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล ได้เชิญให้บุคคลากรในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เชียงรายที่ร่วมกิจกรรมวิจัย ได้แก่นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมกับผู้ดำเนินการวิจัยอีก ๑๕ คณะ จากทั่วภาคเหนือตอนบน  เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนรับฟังคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาจารย์รศ ดร.กนก ผลารักษ์ ที่มาประเมินโครงการได้ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์หลายประเด็นและที่สำคัญการประเมินจะผ่านไม่ผ่านก็อยู่ที่กิจกรรมวิธีการดำเนินการว่าเมื่อวิจัยเสร็จแล้วได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้หรือไม่ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็ไม่ผ่าน
 ทีมวิิจัยจากน่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

การอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(ศูนย์หลํก)

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมดำเนินการอบรมเป็นวิทยากรในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(ศูนย์หลํก) ปี๒๕๕๖ ที่มีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพหลัก และมีหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบรรยาย เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ศูนย์เรียนรู้ของนายสมัย สาวงษา ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่นของจังหวัดเชียงราย มีกิจกรรมเกษตรผสมผสานให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาเรียนรู้อย่างครบถ้วน  ถนนหนทางไปมาสะดวก
ท่านพระครูประวิทย์วิหารกาล(พระอาจารย์รัศมี)เจ้าอาวาสวัดร่องหวายให้ธรรมะกำลังใจ

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

ไปร่วมกิจกรรมทำหมันสุนัข แมว ที่บ้านแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย

มาทำหมันครับ
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมดำเนินกิจกรรมทำหมันสุนัข แมว ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสุด เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้ม ตำบลท่าสุดอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  มีทีมงานจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเกษตรพะเยา และจากมหาวิทยาลัยมหานคร มาช่วยอีกแรง มีประชาชนนำ สุนัข แมวที่มาทำหมันรวม ๔๖ ตัว
มอบยาปฏิชีวนะให้กินต่อหลังการผ่าตัด

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมออกบริการสุขภาพสัตว์ ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่วัดดอนชัย ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมเริ่มด้วยการทำบุญถวายสังฆทาน กล่าวคำปฏิญานตนจะเทิอดทนพระมหากษัติย์ แจกผ้าห่มให้ประชาชน  มอบถุงยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาส  และบริการต่างๆตามภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยราชการ

อบรมทำอาหารสัตว์บ้านทุ่งก่อวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประชุมสัมมนาเครือข่ายคนรักควายในเขตภาคเหนือ ปี๒๕๕๖

จากซ้าย นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต๕  นายอยุทธ์ หรินทรานนท์รองอธธิบดีกรมปศุสัตว์  นายวิชัย จีระฉัตรมงคล นายอำเภอพญาเม็งราย นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
        นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาเครือข่ายคนรักควายระดับภาคเหนือ ณ กลุ่มเลี้ยงควายบ้านห้วยก้าง หมู่ ๑๑ ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย มีหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานปศุสัตว์ประจำจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือร่วมเป็นเกียรติการประชุมและต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ มีเกษตรกรเครื่อข่ายมาร่วมจำนวน 60 คนกิจกรรมหลากหลายประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ และนายอำเภอพญาเม็งราย นายวิชัย จีระฉัตรมงคล นั่งเกวียนเที่ยมควายเข้าสู่สนามกีฬาบ้านห้วยก้าง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายสถานที่จัดประชุม


วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

การประชุมสัมมนา การพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์เชียงราย

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายจัดการประชุมสัมมนากลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ ของกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเวียงชัยสาขาเวียงเชียงรุ้ง มีเกษตรกรเครือข่ายจำนวน ๖๐ รายเข้าร่วมประชุม จากอำเภอแม่จัน ๑๕ คน เวียงป่าเป้า ๕ คน เวียงชัย ๑๕ คน และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ๓๐ คน สัมมนาในตอนเช้า ตอนบ่ายออกไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มของสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 ลงทะเบียน

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

ไก่ต้มจากเตาแก๊สชีวภาพและลองขี่ควาย


 วันนี้ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖ได้รับเชิญจากนายจุ่มปี๋ ใจน้อย เจ้าของบ่อแก๊สชีวภาพสมาชิกกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ  ที่เมื่อวันวานได้ไปเยี่ยมชมแต่ไม่ได้อยู่ต้อนรับ ให้ไปเยี่ยมชมอีกครั้งและรับประทานอาหารกลางวันจากการใช้เตาแก๊สชีวภาพ ได้เชิญเกษตรอำเภอ สัสดีอำเภอ เสมียนตราอำเภอ และน้องร่วมงานไปด้วยกัน ได้บรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวันในสวนเกษตรผสมผสานครับ อิ่มแล้วได้ลองขี่ควายด้วย

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

ร่วมการประชุมสัมนาโครงการคนภูมิภาคกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการคนภูมิภาคกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีนายสุรเดช สมิเปรม เรขานุการกรมปศุสัตว์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก มีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์จากทุกอำเภอในพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ และปศุสัตว์เขต ๖ เข้าร่วมประชุมสัมมนา

บรรยากาศการประชุม ปศุสัตว์อำเภอทำงานนานกันทั้งนั้นเลย รอฟังว่าเมื่อไหรจะปรับอาวุโสอย่างตั้งใจ

เยี่ยมชมบ่อแก๊สชีวภาพกลุ่มเลี้ยงควายทุ่งก่อโครงการหมู่บ้านนำร่องอาหารสัตว์

 เช้าวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ออกเยี่ยมชมบ่อแก๊สชีวภาพของนายจุ๋มปี๋ ใจน้อย สมาชิกกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหมู่บ้านอาหารสัตว์นำร่องในปีนี้ อบรมอาหารสัตว์และทำบ่อแก๊สเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาเป็นเวลา หนึ่งเดือนพอดีตอนนี้มีแก๊สใช้ได้อย่างเต็มที่ทดสอบดูแล้ว

ชั่งน้ำหนักไก่ประดู่หางดำ

 เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกติดตามการชั่งน้ำหนักไก่ประดู่หางดำแต่ละอายุของเกษตรกรที่เข้าร่วม "โครงการการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืนในเกษตรกรรายย่อยปี ๒๕๕๖ "

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

เยี่ยมแนะเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรในหมู่บ้าน

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายสุนทร คำสันทราย ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยหมากเอียก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรแล้วมีกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านตามคำร้องเรียน ได้แนะนำการจัดการและย้ายการเลี้ยงออกจากชุมชนหมู่บ้านตามกฏของหมู่บ้าน

มอบวุฒิบัตรผ่านการประเมินการสร้างพื้นที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับดีเด่น ให้สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบวุฒิบัตรผ่านการประเมินการสร้างพื้นที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับดีเด่น ให้สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
มีนางไพลิน แก้วสืบ ท้องถิ่นอำเภอเป็นตัวแทนรับมอบ

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

นำเกษตรกรไปดูงานมหกรรมไก่พื้นเมืองครั้งที่ ๑

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำเกษตรกรจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอพาน จำนวน ๒๐ คนเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา


กองทุนอาหารสัตว์กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างและการชั่งน้ำหนักไก่

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ได้ดำเนินการประชุมกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยห้าง เพื่อสนับสนุนการทำกองทุนอาหารสัตว์ และชั่งน้ำหนักไก่ของเกษตรกรที่เข้าร่วม"โครงการการวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" ที่บ้านของนางสมศรี จันทะอินทร์
มีการผสมอาหารไก่พื้นเมืองสูตรพ่อแม่พันธุ์ จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม แล้วแบ่งให้เกษตรกรตามที่ได้ลงบัญชีความต้องการไว้ในราคาประหยัด มีเงินเหลือเข้ากลุ่มตามกติกาดังนี้

ระเบียบกองทุนอาหารสัตว์กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง
1. จัดซื้ออาหารสัตว์ในปริมาณที่พอดีกับความต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อป้องกันการหมดอายุ
2. จำหน่ายในราคาปลีก จะจำหน่ายปรับตามราคาต้นทุนวัตถุดิบแต่ไม่แพงเกินกว่าราคาท้องตลาด
3. จำหน่ายเงินสด ไม่มีการจำหน่ายเงินเชื่อ การผสมอาหารจะทำเท่าที่สมาชิกสั่งทำในแต่ละครั้ง
4. มีคณะกรรมการจำนวน 4 คน เพื่อจัดการดูแลการจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาผสมและการจัดการทำบัญชีจัดชื้อ-ขาย รับ-จ่าย และปันผล
5. การดำเนินงานสมาชิกจะทำในรูปสหกรณ์ โดยมีการระดมหุ้นสมาชิก หุ้นละ 20 บาท และมีการปันผลในวันที่ 10 มกราคม ของทุกปี โดยมีรายละเอียดการปันผลกำไร ดังนี้
       กำไร 100 % แบ่งให้    เจ้าของสถานที่   10 %
                                                สมาชิก            30%
                                                เข้ากองทุน       20%
                                                กรรมการ         40%
6. ก่อนผสมอาหารทุกครั้ง สมาชิกต้องมาลงจำนวนอาหารที่ตัวเองต้องการ


วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

การอบรมเยาวชนคนรักควายในโรงเรียนครัั้งที่ 1 เตรียมปุ๋ยใส่นาข้าว

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้จัดการอบรมการทำปุ๋ย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีการทำทั้งปุ๋ยน้ำชีวภาพจากการสอนของเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน ที่ได้ประสานเชิญมาร่วมกิจกรรมด้วยกันและการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับพลิกกอง  การอบรมจะเป็นแบบพี่สอนน้อง พี่มัธยม จำนวน ๔๓ คนและน้องๆประถมอีกจำนวนเกือบร้อยคน ได้รับความรู้ประสบการณ์อย่างเต็มที่ น้องๆนักเรียนลงมือเอง มีคุณครูคอยให้กำลังใจ 

การประชุมสัมนาเครือข่ายผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ น.สพ.ไพโรจน์ เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต ๕ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาเครือข่ายผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ ในเขตภาคเหนือตอนบน และบรรยายนโยบายด้านการปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์


ประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านตำบลป่าซาง


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จัดการประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านของตำบลป่าซางเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิาสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง


แก้จนแบบบูรณาการ

นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายสุหัส นพคุณ พัฒนาชุมชนอำเภอ นายสายทัศน์ วงค์ปินตา เกษตรอำเภอ และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ ร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศบริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิต ที่พัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลัก ที่สวนสมสมัย ของนายสมัย สาวงษา ที่เป็นทั้งอาสาพัฒนาชุมชน อาสาเกษตร อาสาปสุสัตว์ประจำหมู่บ้าน สวนก็เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

กรรมการจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕มาประเมินอาสาปศุสัตว์ดีเด่น

นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นำที่มหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินอาสาปศุสัตว์ดีเด่นจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕  นำโดยนายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผอ.ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่สวนสมสมัย ของนายสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ในฐานะอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ตัวแทนของจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ซึ่งตอนนี้ผลเท่าที่ทราบ  ได้รับรางวัลชมเชยของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ก็คงต้องเก็บความผิดหวังเก็บเป็นประสบการณ์ต่อไป