วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริการสุขภาพสัตว์บ้านป่าสักงาม ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงหนาวเย็นมีฝนระวังดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดี

 วันที่28 ธันวาคม 2560 นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สำนักงานปสุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับมอบหมายจากนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ ให้ออกบริการแก่โคคลอดยากของเกษตรกรบ้านป่าสักงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตามที่นายทองอินทร์ ศรีมนตรี อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านรับแจ้งจากเจ้าของโคห้ไปดูอาการเบื้องต้นแต่ไม่สามารถช่วยได้ จึงโทรมาแจ้งปศุสัตว์อำเภอขอให้ช่วย จึงได้ออกทำการรักษาช่วยคลอดเรียบร้อย โค1ตัว และยังมีไกล้ๆกันมาแจ้งเพิ่มให้ไปรักษารักษากระบือป่วยอีก 1 ตัวร่วมประชุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงกระบือหลวงเอื้ออาทรเศรษฐกิจพอเพียง

 เมื่อเช้าวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายสพันธ์ แสนพ้าน เกษตรอำเภอ ออกพื้นที่บ้านดงชัย ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงกระบือหลวงเอื้ออาทรเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีนายอินจันทร์ เรือนคำ เป็นประธาน กลุ่มฯมีสมาชิก 30 ราย ได้รัการช่วยเหลือจากโครงการ ธกค.จำนวน 8 ราย ได้คำแนะนำ
  1. การจัดการเลี้ยงที่ดี
  2. การติดป้ายสมาชิกโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
  3. การป้องกันโรคฉีดวัคซีนต่างๆ การถ่ายพยาธิ์
  4. วางแผนจัดหาเครื่องอัดฟางในฤดูกาลหน้า
  5. การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยท่านเกษตรอำเภอนายสุพันธ์ แสนพ้าน

 มีมติสมาชิกกรรมการของกลุ่มร่วมประชุม 8 คน ได้มีการระดมหุ้นรายละ  500 บาท และเงินฝากคนละ200บาทต่อปีวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล จากคณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเยี่ยมแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง

รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ
เมื่อบ่ายวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล จากคณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ คณะสัตวศาสตร์  คคุณณรงค์ วารีรักษ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ นำนักศึกษามาให้คำแนะนำสาธิตการพัฒนาการเลี้ยง การทำอาหารชุมน การตลาดไก่ประดู่หางดำ แก่กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงพื้นเมืองประดู่หางดำ พอสรุุปได้ว่า ต้องมีการดำเนินการอยู่ ๔ ส่วน ได้แก่

  1. โรงเชือดที่มีมาตรฐานได้รับการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว มี ฆจส.๒  โรงฆ่าต้องเตรียมระบบการทำงานที่ดี(คนงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ)
  2. เกษตรกร ต้องมีความมุ่งมั่นและปฎิบัติตามปฏิทินการผลิตอย่างเคร่งครัด แยกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่มีตู้ฟักเลี้ยงเพื่อผลิตลูกไก่ป้อนให้กลุ่มที่ ๒ ที่ทำหน้าที่เลี้ยงขุนไก่ เพื่อให้ได้คุณสมบัติครบในปริมาณตามที่ตลาดต้องการ 
  3. อาหาร ต้องมีการปลูกพืชอาหารสัตว์เอง จัดการให้มีโรงผลิตอาหารสูตรที่จำเป็น สำหรับสมาชิกกลุ่ม เป็นโรงผลิตอาหารสัตว์ชุมชน
  4. ตลาดเป็นปลายอุโมงค์ที่ต้องโชติช่วงชัชวาล โดยผลิตขายในชุมชนส่วนหนึ่ง  และตลาดนอกที่เน้นคุณภาพเนื้อไก่สำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ  เลี้ยงแบบปล่อยให้ไก่มีความสุขได้แสดงพฤติกรรม ขุ้ยเขียหาอาหาร

การทำอาหารหมัก

หญ้าเนเปียร์ปากช่องหน่ึง เพื่อสับให้วัวกิน ไก่ก็เอาสับให้กินได้เช่นกันแต่ต้องมีอาหารสำเร็จเสสริมกันด้วย ต้องปลูกไว้

ปลูกมันเพื่อเตรียมไว้ทำมันหมักให้ไไก่กินการทำอาหารหมักต้องเรียนรู้ ร้อยสี่หนึ่ง ทำอย่างไร

เรียนร้ ร่วมแรงร่วมใจไปด้วยกัน

เหนื่อยนักก็ต้องมีเครื่องมือเทคโนโลยีบ้าง

ทีมงานอาจารยศิริพร กีรติการกุลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาแนะนำเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไก่พ้นเมืองประดู่หางดำ

สอนการตัดแต่งแยกชิ้นส่วนไก่
เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ อาจารยศิริพร กีรติการกุล ทีมงานคณะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณณรงค์ วารีรักษ์ มาแนะนำเสริมการทำไก่ประดู่หางดำ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มเกษตรกรผู่เลี้ยงไก่พื้นเมือง ได้แก่ การทำไก่สดแช่แข็ง การตัดแต่งแยกชิ้นส่วนไก่บรรจุแช่แข็ง การทำน้ำชุปไก่ การทำลูกชิ้นเอ็นไก่ประดู่หางดำ เพื่อสร้างมูลค่าให้ไก่ได้ทั้งตัววันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อบรมเกษตรกรผ่านศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.)เวียงเชียงรุ้ง

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ ชี้แจงโครงการ
 เมื่อวันที่21ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นำโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล จัดการอบรมเกษตรกรหลักสูตร การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ผ่านศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.) ของนายเชิดชัย แสงสุข ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ที่มีเป้าหมายอบรมเกษตรกร10ราย มีการบรรยายการจัดการเลี้ยงสัตว์อย่างมีมาตรฐานการจัดการที่ดี(GFM) และให้เจ้าของศูนย์เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการประกอบอาชีพโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,เกษตรทฤษฎีใหม่,เกษตรผสมผสานและการจัดทำบัญชีครัวเรือนบัญชีฟาร์ม การอบรมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
นายเชิดชัย แสงสุข เจ้าของศูนย์ฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และบรรยายหัวข้อการประกอบอาชีพโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,เกษตรทฤษฎีใหม่,เกษตรผสมผสานและการจัดทำบัญชีครัวเรือนบัญชีฟาร์มบรรยายการประกอบอาชีพด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหนาวมากต้องออกแดดมาฟังฝึกการทำบัญชีครัวเรือน 


นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สาธิตการทำวัคซีนสัตว์ปีก