วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

อบรมเกษตรกรเรื่องการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตรรุ่นที่๕

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทีมงานของปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้ไปบรรยายการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยากรเกษตรกรนายติ๊บ บั้งเงิน และนายบุญชวน มะลัยโย เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำดำเนินการ บรรยายการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตร ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยห้าง ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นรุ่นที่ ๕ รุ่นสุดท้ายแล้ว จำนวน ๕๐ คน รวม ๒๕๐ คนที่ผ่านการอบรม
  นอกจากการอบรม สาธิตการทำอาหารลดต้นทุนด้วยวัสดุท้องถิ่น แล้วมีการเดินดูการเลี้ยงของสมาชิกที่เลี้ยงไก่ประสบความสำเร็จเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานอีก ๓ ฟาร์มได้แก่ ของนายติ๊บ บั้งเงิน นางสุธรรมศร นางอัมพล พลฤทธิ์ ไกล้ๆกับที่อบรมด้วยด้วย
ร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯบ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

 ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ทุกอำเภอร่วมกันปฏิบัติงานคลินิคปศุสัตว์ในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมบ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ให้บริการด้านปศุสัตว์เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการรักษาสัตว์ป่วย การทำหมันสุนัขแมว เพื่อลดประชากรสุนัขแมว การให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์แจกยาปฏิชีวนะ ยาถ่ายพยาธิ เอกสารวิชาการ
บรรยากาศการบริการบางส่วน


นายอำเภอแม่ฟ้าหลวงประธานการจัดงานและหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมให้กำลังใจในซุ้มของปศุสัตว์

ขอบคุณที่ให้บริการ


มีเกษตรกรสนใจมากพอสมควร


ที่ระลึกครั้งหนึ่งชาวปศุสัตว์เคยมาบริการบ้านเทอดไทย

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตลาดนัดสีเขียวดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

บ่ายวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ส่วนราชการในอำเภอ ร่วมให้กำลังใจกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ดงมหาวัน กับชุมชนตำบลดงมหาวัน พี่น้องบ้านสันไทรงามและทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ไกล้เคียงที่ร่วมกันนำสินค้าผลิตผลจากในหมู่บ้านชุมชน ที่ปลูกอย่างปลอดภัย มาจำหน่าย เป็นวันแรก และต่อไปเปิดทุกๆวันศุกร์ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวีปลอดภัย สุขภาพดีก็ประหยัดค่าดูแลรักษา ประหยัดงบประมาณชาติครับ
ตลาดนัดสีเขียวเกิดขึ้นจากกระบวนการและแนวคิดของการขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรเคมี สู่ระบบเกษตรที่ยั่งยืน จึงมีการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกษตรกรเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรยั่งยืนที่ทำการผลิตในวิถีพอเพียงได้มีช่องทางกระจายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม และเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ เรียนรู้ระหว่างผู้ผลิต และผู้ผลิตกับผู้บริโภค โดยพื้นที่สาธารณประโยชน์ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การขึ้นทะเบียนข้อมูลเกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์

 เสี้ยงวัว ควาย หมู เป็ดไก่ สมัยนี้ต้องขึ้นทะเบียนออนไลน์ทันสมัย ตามโลกโซเซี่ยลที่กำลังพัฒนาโลกอยู่ขณะนี้
เช้าวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง น้องๆปศุสัตว์ตำบลเร่งมือ ป้อนข้อมูล การเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกรที่มาติดต่อ ระบบดีขึ้นหลังจากไม่เสถียรมานานกว่า ๓ เดือน ช่วงนี้ดีน้องๆไม่ต้องรอนานแล้ว เสียบบัตรประชาชนไม่กี่นาทีก็เรียบร้อยส่วนข้อมูลเก่าเอามาอัพเดทเร็วไม่ต้องหลับรอ 

ดีใจมาก ลงข้อมลได้สำเร็จ เร็วด้วย

เสียบบัตรแล้วสัมภาษณ์ ได้ข้อมมูลเรียลไทม์


ส่วนเจ้านกนี้ไม่มีเจ้าของไม่ต้องขึ้นทะเบียน ชาวนาชอบมาก ประหยัดไม่ต้องเปลืองค่ายาฆ่าปูฆ่าหอย นกจัดการให้ฟรีๆ


วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

ร่วมงานวัน อพปร.


18 มีนาคม 2559 เวลา 08.45น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2559 ณ หอประชุมและสนามหน้าที่ว่าการอำเภอ มีกิจกรรมอ่านสารของ รมว.มท.เนื่องในวัน อป.พร.ปี 2559 การกล่าวคำปฏิญาณตน กล่าวให้โอวาท การฝึกซ้อมสวนสนาม การบำเพ็ญประโยชน์ โดยมี หน.ส่วนราชการ กำนัน ผญบ. นายก อปท.ปลัด อปท.และสมาชิก อป.พร. ร่วมกิจกรรม 200 คน