วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

“ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกสร้างการรับรู้เรื่องไข้หวัดนกของโครงการร้อยใจรักษ์เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม   2564 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกของโครงการร้อยใจรักษ์ ของหมู่บ้านเวียงราชพลี หมู่ 9 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สร้างการรับรู้เรื่องไข้หวัดนก ให้เฝ้าระวัง สังเกตุอาการสัตว์ในช่วงฤดูหนาว การจัดการโรงเรือนให้มีความสะอาดและกันแดดกันลม การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตลอดถึงการจัดการเรื่องอาหาร แนะนำเกษตรกรไม่ให้นำเศษอาหารที่มีเนื้อสัตว์ปีกมาเลี้ยงไก่ และแนะนำการปรับการเลี้ยงให้เป็นการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมเป็นฟาร์มปลอดโรค (GFM ) พร้อมมอบเวชภัณฑ์และน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับเกษตกร หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่อำเภอทันที จากการลงพื้นที่สำรวจสัตว์ปีกไม่พบสัตว์ป่วยตามนิยามโรคไข้หวัดนกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 แก้ไข ปี 2564 แต่อย่างใด
 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข                                               

ข่าวประชาสัมพันธ์​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ

 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564

“ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อขอใบรับรอง GFM ”


 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564  นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ ลงพื้นที่ติดตามการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อจะขอการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม GFM ชนิดสุกร เพื่อจะได้ประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ และแก้ไข ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามกฏเกณฑ์ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องโรคระบาดในสุกร แนะนำการทำวัคซีนอหิวาต์ในสุกร เฝ้าระวังโรค พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสุกรอย่างสม่ำเสมอ การจัดการเรื่องอาหาร ไม่แนะนำให้ใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากพบสุกรป่วยตามนิยาม ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทันทีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ส่งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดเข้ารับการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับเขต 5"เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2564 น.สพ.พืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับเขต จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยมีนายสุเทพ สุขผล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกระบือเพื่อการอนุรักษ์บ้านโป่ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับเขต โดยกลุ่มฯ มีการบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือสมาชิก ทั้งองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ การป้องกันโรค การจัดการด้านพืชอาหารสัตว์ การตลาด รวมถึงเงินออม และบริหารเงินทุน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่มให้มีความยั่งยืนต่อไป


"ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง"

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ตรวจประเมินฟาร์มสุกรเพื่อนำเข้าเลี้ยงใหม่ เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน 2564 ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายนำโดยนายสัตวแพทย์ภานุวัฒน์ ราชคม กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทชีพี ปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์มสุกรเพื่อนำเข้าเลี้ยงใหม่จำนวน 2 ฟาร์ม ที่บ้านเด่นสันทราย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงงเชียงรุ้งร่วมด้วย


"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งตรวจเยี่ยมติดตามผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์"


เมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และสำนักงานประมงอำเภอเวียงเชียงรุ้งโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ นายจิระพัฒน์ สัมมะวัฒนา ประมงอำเภอ พร้อมกับทีมงาน เจ้าหน้าที่บริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ออกตรวจเยี่ยมติดตามร้านขายอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมส่งมอบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ในเขตพื้นที่ 3 ตำบล รวมจำนวน 28 แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดีวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

“ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนมโรงเรียน ตำบลป่าซาง ”

วันที่ 5 พศจิกายน   2564   นายสุพล  ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ และนางยุพา คำสมุด จ้างเหมาด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์  ตรวจเยี่ยมนมโรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน บ้านห้วยห้าง หมู่7  ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายจำนวน นักเรียนที่ได้รับนมโรงเรียน จำนวน 66 คน และโรงเรียน บ้านหมากเอียก หมู่ 14  ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนนักเรียนที่ได้รับนมโรงเรียน จำนวน 101 คน นมที่ได้รับเป็นนมกล่อง UHT จึงไม่มีปัญหาด้านการจัดเก็บเรื่องความเย็น จากการตรวจเยี่ยมได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของนมเบื้องต้น เช่น สี กลิ่น  ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างไร ได้รับการต้อนรับและประสานงานจากเจ้าหน้าที่โรงเรียนทั้งสองแห่งเป็นอย่างดี 
                                                

ข่าวประชาสัมพันธ์​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

“ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ลงพื้นที่ทำวัคซีน โรคปากและเท้าเปื่อย ในแพะ ”

วันที่ 9 พฤศจิกายน   2564   นายสุพล  ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลและนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ทำการลงพื้นที่ทำวัคซีน โรคปากและเท้าเปื่อยใน แพะ ของมาลาฟาร์ม  หมู่ 3 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมชนิดแพะ (GFM) จำนวนแพะทั้งหมด 36 ตัว  ได้ทำการตรวจสุขภาพแพะก่อนทำวัคซีน แนะนำการทำวัคซีนตามตาราง การถ่ายพยาธิ การบันทึกข้อมุล การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ การจัดการสุขาภิบาลโรงเรือน ตลอดถึงแปลงหญ้าที่เป็นแหล่งอาหารของแพะ หลักจากการทำวัคซีน ได้สังเกตอาการของแพะไม่พบอาการแพ้วัคซีนแต่อย่างใด                                                

ข่าวประชาสัมพันธ์​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

“ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ลงพื้นที่ทำวัคซีน โรคปากและเท้าเปื่อย และประชาสัมพันธ์โรคลัมปีสกิน ในพื้นที่ ดงมหาวัน ”

วันที่ 10 พฤศจิกายน   2564  นายสุพล  ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลและนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ทำการลงพื้นที่ทำวัคซีน โรคปากและเท้าเปื่อยใน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนโค 13 ตัว เกษตรกรจำนวน 2 ราย   การจัดการโรงเรือน แนะนำให้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และเฝ้าระวังโรคลัมปีสกิน โรคปากและเท้าเปื่อย หากพบสัตว์ป่วยผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทันทีหลังจากได้ทำวัคซีน ได้สังเกตอาการของโค ไม่พบอาการแพ้วัคซีนแต่อย่างใด