วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สู่ขวัญควายที่บ้านทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย

น้องควายได้รับการสู่ขวัญแล้ว
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมกิจกรรมสู่ขวัญควาย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เนื่องในวันอนุรักษ์ควายประจำปี( 14 พฤษภาคม 2561 ) นอกจากนั้นยังมีการประชุมกลุ่มชี้แจงสัญญาการยืมควายจากธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับกระบือเพิ่มเติมอีก 10 ตัว เมื่อ 27เมษายน 2561ที่ผ่านมาและเคยได้รับมาก่อนหน้าอีก 19 ราย

สมาชิกกลุ่มเตรียมเครื่องประกอบพิธีสู่ขวัญควาย

นายอัคคพล วันดี กล่าวคำสู่ขวัญควาย

บรรยากาศก่อนการสู่ขวัญ


เริ่มการสู่ขวัญ

บางรายเริมไถนาทำเอาที่เลี้ยงควายเริ่มหดหายไปตามฤดูกาล

เตรียมเครื่องสักการะสู่ขวัญ

ทำสัญญายืมควายหลังจากได้รับควายมานานสิบกว่าวันแล้ว

ทุ่งนาเลี้ยงควายกำลังจะกลายเป็นนาข้าวหลังฝนตกมาหลายวัน

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ ๔ ทีมงานไทยนิยมยั่งยืน

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ ๔ ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเททศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference) มีท่านนายอำเภอบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อบรมการเลี้ยงสัตว์แบบปราณีต


วันที่ 10  พฤษภาคม  2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายโดยนายสันติ พรพิพัฒน์ศิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ ต.ดงมหาวัน จำนวน 20 ราย โครงการ สร้างและพัฒนาเกษตร  ณ.ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์นายบุญชวน มะลัยโย
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พบกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านสันไทรงาม ดงมหาวัน

 เมื่อเช้าวันที่7พฤษภาคม2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยวิจัยส่งเสริมการตลาดไก่ประดู่ฯร่วมประชุมกลุ่มย่อยกับวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ประดู่ตำบลดงมหาวัน ณ.ที่ทำการกลุ่มบ้านสันไทรงาม ได้นำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยปัญหาอุปสรรคการแก้ไข และรับฟังปัญหาของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มนี้มีปัญหาน้อยเพราะจะรับลูกไก่มาเลี้ยขุนเป็นหลัก มีตลาดในชุมชนพอสมควร อย่างไรก็ตามกลุ่มก็แสดงความเป็นห่วงการตลาดในช่วงหน้าฝนว่าอาจจะมีความต้องการลดลงแนะนำให้ศูนย์ผลิตลูกไก่ลดการฟักลงบ้าง ทั้งนี้ได้นำเสนอการสร้างเครือข่ายแปลงใหญ่ให้เข้มแข็งเพื่อจะได้จัดหาทุนจากรัฐบาลผ่าน ธกส.ชึ่งคิดดอกเบี้ยน้อยมากอีกทั้งเป็นวาระแห่งชาติด้วย สุดท้ายมอบตาข่ายให้เกษตรกรที่สมัครเข้าโครงการป้องกันโรคที่ดีและการจัดการเลี้ยงที่เหมาะสม (GOOD FARMING MANAGEMENT(GFM) )