วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0.01 (โครงการล้านละร้อย) ตามนโยบายท่าน รมช.เกษตรฯ ท่านประภัตร โพธสุธน

วันนี้ 17 มีนาคม 2563 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และปศุสัตว์อำเภอทั้ง ๑๗ อำเภอร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้ไปในทิศทางเดียวกันระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อส่งเสริมเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ MOU ของกรมปศุสัตว์กับ ธ.ก.ส.มีนายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเป็นประธาน

ซักซ้อมความเข้าใจทีมงานท่านปศุสัตว์อำเภอร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของ ธ.ก.ส. ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0.01 (โครงการล้านละร้อย) ตามนโยบายท่าน รมช.เกษตรฯ ท่านประภัตร โพธสุธน เพื่อช่วยเกษตรกรมีรายได้ในช่วงแล้งนี้
ทำงานต้องตีกลองร้องปล่าววันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประชุมการตรวจราชการและการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส หน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ.2563 รอบที่ 1/2563

.......................................
วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมคณะ ประชุมการตรวจราชการและการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่1/2563 ณ ห้องประชุมปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผลการดำเนินงานตามโครงการของกรมปศุสัตว์ ในรอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563) และตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
มีนายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดนำเสนอรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่ายต่างๆ และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 18 อำเภอเข้าร่วมประชุมชี้แจงและชักถามข้อราชการโครงการต่างๆอย่างกว้างขวาง