วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมสัมมนาร่างปศุสัตว์อินทรีย์แบบมีส่วนร่วมที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ภาพรวมผู้เข้าร่วมสัมมนาและคณะทำงานกองส่งเสริมการปศุสัตว์
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการโครงการแนวทางสำหรับระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  ณ ห้องประชุมโรงแรมโรแมนติกแอนด์สปารีสอร์ท ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 มีนักวิชาการสัตวบาลและเกษตรกรจากจังหวัดที่มีการดำเนินการปศุสัตว์อินทรีย์เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 56 คน ดำเนินการโดยกองส่งเสริมการปศุสัตว์
การประชุมได้เสริมความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ นางสาวมนทิชา สรรพอาสา นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ วิทยากรจาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ( มกอช.)  และระดมสมองร่างกรอบการแนวทางสำหรับระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมฯ ว่าต้องเพิ่มเติมปรับปรุง อะไรบ้างตามแต่ละหมวดของร่างฯปศุสัตว์อินทรีย์
การแบ่งกลุ่มเสวนาระดมสมองนำเสนอแต่ละหมวดร่างฯ

ตั้งใจรับความรู้เกษตรอินทรีย์จากวิทยากร มกวช.


“สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกหน่วยตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”


วันที่ 21 สิงหาคม 2562
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่ยาว  ออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี แบ่งเป็น
-แมว เพศผู้ 6 ตัว
-แมว เพศเมีย 10ตัว
-สุนัข เพศผู้ 1 ตัว
-สุนัข เพศเมีย 7 ตัว
🐕🐈รวมเป็น 24 ตัว🐈🐕


ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านห้วยขมใน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นกอพยพปราบหอย ปู ให้ชาวนาและนำโรคไข้หวัดนกมาสู่ไก่ ได้อย่างก็เสียอย่าง
บริการวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยกระบือในพื้นที่ตำบลดงมหาวัน

 เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาป้องกันโรคไ้ข้หวัดนก สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชีียงรุ้ง ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เก็บตกที่บ้านใหม่มหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กองส่งเสริมการปศุสัตว์เยี่ยมกิจกรรมแปลงใหญ่ที่เวียงเชียงรุ้ง

ที่บ้านายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข  ศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชน วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านดงชัย
เมื่อวันที่  16​  สิงหาคม 2562    กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​  กรมปศุสัตว์​ นำโดยนางสาวรัตนา นึกเรว(ด๊อกเตอรเจี๊ยบ)นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษและทีมงาน ร่วมกับนายสันติ พรพิพัฒสิริ นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​สำนักงานจังหวัดเชียงราย​และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ​เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องผสมอาหารสัตว์​โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมือง​  ต.​ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง​ จ.เชียงราย และ​โครงการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์​
ลักษณะฟาร์มไก่นายประสงค์ อุ่นติ๊บ มีกรงเหล็กกันสุนัขที่ชอบมากัดกินไก่

บริเวณในฟารมที่ไม่หญ็าขึ้น เพราะปล่อยไก่ออกมากินเป็นเวลา

ถ่ายรูปหน้าเครื่องผสมอาหารนาด ๕๐๐ กิโลกรัม ที่กรมปศุสัตว์จัดหามาให้ยืมใช้

นายประสงค อุ่นติ๊บ เลี้ยงไก่ในสวนยาง

หน้าโรงฆ่าสัตว์ปีก

หน้าโรงฆ่าสัตวฺปีกของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยห้าง ดูแล

แวะชื้อแก้วมังกร ตลาดอินทรีย์ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง


วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เยียมสมาชิกธนาคารโค กระบือ ตามพระาชดำริ

 "จังหวัดเชียงราย ติดตาม โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนายก้องเกียรติ รอวิลาน  ,ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ,สำนักมีนางยุพา คำสมุทรและนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ เยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดำเนินการกิจกรรมติดตาม และให้ข้อมูล ดังนี้ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสัตว์ตาย ,ติดตามลูกสัตว์ที่แจ้งเกิด , ตรวจและสังเกตุสุขภาพสัตว์  และทะเบียนสัตว์ ธคก.

ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำการจัดการเลี้ยงดูสัตว์ที่ได้รับ ในช่วงฤดูฝนเป็นพิเศษ"จังหวัดเชียงราย ติดตาม โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ร่วมดำเนินการติดตาม และให้ข้อมูล ดังนี้ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสัตว์ตาย ,ติดตามลูกสัตว์ที่แจ้งเกิด , ตรวจและสังเกตุสุขภาพสัตว์  และทะเบียนสัตว์ ธคก.

ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำการจัดการเลี้ยงดูสัตว์ที่ได้รับ ในช่วงฤดูฝนเป็นพิเศษ เกษตรกรทุกคนมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์แนะนำ

##ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย##

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ปศุสัตว์ ประมง เกษตร ร่วมออกเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปีงบประมาณ 2562

นนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ นายจิราพัฒน์ สิมวัฒนา ประมงอำเภอ นายอุดม พรมจันทร์ตา เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมตรวจติดตามเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562