วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

ภาพการร่วมแข่งกีฬาปศุสัตว์สัมพันธ์ ปี๒๕๖๑


เมื่อบ่ายวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายจัดกีฬาสัมพันธ์ ขึ้นโดยใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมของฮาเล็ม๓๓๓ เป็นสถานที่จัดมีท่านนพพร มหากันธาปศุสัตว์จังหวัดเป็นประธาน การแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนานท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด แต่ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี 


วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

ร่วมประชุมกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ทุ่งก่อ

 น ายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมประชุมคณะกรรมการพํฒนาองคการบริหารส่วนตำบลท่งก่อ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  แก้ไขเพิ่มเคิม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ที่ห้องประชุม อบต.ทุงก่อ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเลี้ยงสัตว์เพิ่มอีก2กลุ่ม


 สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพิ่มเติมอีก 1 กลุ่ม ได้แก่บ้าป่าตึง ต.ดงมหาวันและ แหล่งเรียนรู้เครือข่ายการเลี้ยงสัตว์อีก1แห่ง ของนายสุรชัย มณีวรรณ ม.11 ต.ทุ่งก่อ

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

การประชุมสัมนาแผนยุทธศาสตร์การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับการกล่าวรายงานการประชุมสัมนาแผนยุทธศาสตร์การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ปี2562 จากนายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่25 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย


เมื่อเช้าวันที่ 25 กันยายน 2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมสัมนายุทธศาสตรการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ที่ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย ช่วงแรกบรรยายสถานะการณ์โรคพิษสุนัขบ้าโดย นายสัตวแพทย์ศราวุฒิ เขียวศรี สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่มาจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สาธารณสุขทุกอำเภอ จนท.ท้องถิ่นทุกๆแห่งในจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุม 300 คน


น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงคศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ บรรยายภารกิจและแนวทางขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกด้านการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในที่ประชุมสัมนาเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

นางพัชรี มหาวงค์นันท์ นักวิชาการทางสาธารณสุขชำนาญการ บรรยายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน


นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นชำนาญการ บรรยายบทบาทหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

ปศุสัตว์ร่วมงานหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัติวิถีบ้านเนินไทรพัฒนา ตำบลป่าซาง

 วันจันทร์ ที่ 24  ก.ย 61 นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเนินไทรพัฒนา ม.5 ต.ป่าซาง มีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนร่วมพิธีและมีกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปของชุมชน ที่หลากหลาย มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนท้องถิ่น มีการเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ และ ของดีชุมชน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ฯ การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยความร่วมมือจากหลายฝ่าย และ พี่น้องบ้านเนินไทรพัฒนา ขอให้การดำเนินการได้ขับเคลื่อนบรรลุผลสำเร็จต่อไป