วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

สานเสวนาที่สวนพลังปัญญาของนายสิน สมบัติตรา ภาคสองคลิบวีดีโอครับ

การประชุมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน


 วันนี้ ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๘ กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน นัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ที่สวนพลังปัญญาของนายสิน สมบัติตรา ที่บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีอาจารย์ไมตรี สอนขยัน เป็นประธานการประชุมมีวาระที่น่าสนใจเรื่องการออม การจัดหาทุนดำเนินการอาชีพเลี้ยงสัตว์ การแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขด้วยพลังปัญญา  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  นำเสนอชื่อกลุ่มเข้าประกวดขอมติเห็นชอบ  สมาชิกไม่มีข้อขัดข้อง จะได้จัดเรียมความพร้อมต่อไป

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

ไปประชุมสัมมนาทางวิชาการ"การยกระดับราชการไทย..เตรียมพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน"และรับรางวัล"ความเป็นเลิศในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม"ประจำปี ๒๕๕๘

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เรขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวรายงานการจัดประชุมสัมมนาและพิธีมอบรางวัล
กรมปศุสัตว์ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้ปรัชญา ๓ มีคือ" มีความต้องการร่วม มีความสนใจร่วม และมีผลประโยชน์ร่วม" โดยอาศัยกระบวนการการ ๕ ช ซึ่งประกอบด้วย ชี้ ชวน เชิญ ช่วย เชิดชู และกำหนดการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม ๕ ระดับ ร่วมรับรู้ ร่วมให้ข้อมูล ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ รับทำแทน 
ผู้บริหารกรมปศุสัตว์มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านปศุสัตว์ต่างๆ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ ให้กับสำนัก กอง เพื่อใช้ในการตามแผนงานโคงการต่างๆรวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรของสำนัก/กองที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามีสวนร่วมในการดำเนินการตามแผนงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายมีการจัดทำคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับบคลากรของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ได้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานSmart Farmer และSmart Officerเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้และเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้
กรมปศุสัตว์ สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล"วามเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม"ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยนำเสนอตัวอย่างคือ"โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์" ซึ่งโครงการได้ดำเนินการใน ๓ พื้นที่ได้แก่จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน และจังหวัดกาฬสินธุ์(คัดมาจากบางตอนในหนังสือสรุปบทเรียนที่ดีของการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการประจำปี๒๕๕๘ สำนักงาน ก.พ.ร.

นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการมอบรางวัล

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำอาสาปศุสัตว์เข้าอบรมและรับรางวัล"ความเป็นเลิศในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม"ประจำปี ๒๕๕๘ ในประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ  ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนระบบราชการไทยเกิดการพัฒนาสร้างประโยชน์สุขกับประชาชน


 ภาพเก็บตกก่อนที่งานประชุมสัมมนาจะเริ่ม เก็บมุมดีๆสวยๆก่อนที่คนจะมาเต็มงานเพราะข่าวว่ามีมาร่วมงานเยอะมากครับ

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

ปฏิบัติงานฝังไมโครซิพกระบือโครงการอนุุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำโดย น.สพ.พืชผล น้อยนาฝาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกปฏิบัติงานติดฝังไมโครชิพในกระบือที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตามนโยบายรัฐบาล เมื่อเช้าวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ที่บ้านโป่งหมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๐ ราย กระบือ ๓๐ ตัว