วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

"อบรมการใช้เครื่องอัดฟางต่อพ่วง และทำสัญญายืม"

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าสัตวบาล สำนักงานปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำเกษตรกรกลลุ่มโคเนื้อบ้านน้ำตกพัฒนาเข้าร่วมอบรมตามที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดอบรมการใช้เครื่องอัดฟางต่อพ่วง และจัดทำสัญญายืม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเครื่องอัดฟาง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ (งบพัฒนาจังหวัด) จำนวน 10 กลุ่ม 10 อำเภอ เข้าร่วมรับการอบรม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำหน่ายเครื่องอัดฟาง มาเป็นวิทยากร ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรมีความสนใจและตั้งใจในการอบรมในครั้งนี้มาก เพื่อจะได้นำความรู้ เทคนิคต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด รวมมีผู้ร่วมดำเนินการอบรมฯ จำนวน 40 คน


วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

อบรมเพิ่มความรู้บูรณาการกับอบต.ทุ่งก่อ ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อบ่ายวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ และนางสาวสสุภิชญา นัยติ๊บ พนักงานจ้างเหมาป้องกันโรคระบาดสัตว์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม การจัดการด้านอาหารสัตว์ พร้อมกับพาไปดูการสาะิตทำอาหารสัตว์ลดต้นทุนที่บ้านนายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข นายเจียม ทาวัน ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตอาหารสัตว์ชุมชน จำนวนผู้เข้าอบรม ๓๒ ราย
ร่วมการประชุมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

เมื่อวันที่26 กุมภาพันธ์2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ และนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจป้องกันโรคสัตว์ฯ เข้าร่วมการประชุมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ท่านนายกก๋องคำ นัยติ๊บ เป็นประธานเปิด มีเรื่องพิจารณาได้แก่การสำรวจข้อมูลจำนวนประชากรสุนัข แมว เตรียมการฉีดวัคซีน มีแผนการว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม2562 มีผู้นำหมู่บ้านและอาสาปศุสัตวเข้าร่วมประชุมแลละแสดงความคิดเห็น อย่างพร้อมเพียง

ร่วมประชุมร่างระเบียบข้อบังคับกลุ่มวิสาหกิจไก่นิลเวียงเชียงรุ้ง

วันนี้25กุมภาพันธ์2562 ทีมงานวจัยประกอบด้วยนายสุพล ปานพาน นายไชยนิรันตร์ สุนันตะ๊ และนายสันติ พรพิพัฒศิริ ร่วมประชุมร่างระเบียบข้อบังคับกลุ่มวิสาหกิจไก่นิลเวียงเชียงรุ้งให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น และให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการ xyz = โครงการสินเชื่อชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย ณ กลุ่มผู้เลี้ยงตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกแกนนำมาร่วมประชุม 12 ราย
 

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

มอบปัจจัยการผลิตห้เกษตรกรที่ผ่านการอบรมGFM

 เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบปัจจจัยการผลิตสำหรับการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ที่ผ่านการอบรมฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคที่ดีและได้รับการประเมินเบื้องต้นแล้ว ได้แก่ นายสุรพงค์ มณีวรรณ, นายประสงค์ อุ่นติ๊บ, นายอินทร นัยติ๊บ นายบุญชวน มะลัยโย, นายแก้ว กาจีนะ นายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข นายติ๊บ บั้งเงิน  เพื่อเป็นการให้วัญกำลังใจในการสร้างฟาร์มต้นแบบให้เพื่อนเกษตรกรด้วยกัน


ติดตามลูกควายตัวแรกที่ครบกำหนดคืนของธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตตามแนวพระราชดำริ

 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นางยุพา คำสมด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่บ้านร่องหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ติดตามลูกควายตัวแรกของธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ จำนวน1ตัว ของนายสิน สมบัติตรา เพื่อถ่ายรูป วัดขนาด น้ำหนัก ทำเรื่องส่งคืนตามระเบียบของธนาคารต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ระดับอำเภอ

 เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ระดับอำเภอ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนเชียงรายทุกกลุ่มวัยให้อยู่เย็นเป็นสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สู่สังคมคุณธรรม ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

  โดยมีนนายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธาน พิธีเปิด ,นายอุดมศักดิ์ คันธาเศรษฐ ประธานสมัชชาคุณธรรมอำภอ กล่าวรายงาน , ผอ.ร.ร.เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กล่าวต้อนรับและนายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัด ชร. บรรยายสถานกสรณ์เด็กและเยาวชน ซึ่งผู้เข้าอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๕ แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทุกตำบลในพื้นอำเภอฯได้แก่ ร.ร.เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม, ร.ร.บ้านปงเคียน, ร.ร.บ้านห้วยหมากเอียก, ร.ร.บ้านป่าซาง และร.ร.เวียงเชียงรุ้งวิทยา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๓ คน กิจกรรมประกอบการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อร่วมสร้างคนดีสู่สังคม /สถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน และ คุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ ช่วงบ่ายจัดกิจกรรมแบ่งฐานการเรียนรู้คุณธรรมหลัก ๔ ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ตลอดจนกิจกรรมการทำความดีด้วยหัวใจ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาอำเภอ/องค์กรคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)


วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สนับสนุนอาสาปศุสัตว์ด้วยแผ่นยางพารา


ลงนามรับแผ่นยางก่อนขนกลับไปใช้ที่บ้าน
 เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. แกนนำอาสาปศุสัตว์จากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๗ ราย ประกอบด้วย นายบุญชวน มะลัยโย ,นายสมเกียรติ หล้าอินนันชัย,  นายวรพจน์ นคครชัย, นายประหยัด นามโคตร, นายเฉลิม สุขเกษม,และ นายอรพงค์ ติ๊บทะวงค์  เดินทางไปรับแผ่นยางพาราเพื่อใช้ปูคอกโค  กระบือ จำนวนรายละ ๔ แผ่น ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว ชึ่งกรมปศุสัตว์จัดมาให้ฟรี  ตามนโยบายรัฐบาลสนับสนุนการใช้ยางพารา เพื่อช่วยชาวสวนยางที่ราคาตกต่ำ
ดีใจ ยิ้มแย้มที่ได้รับแผ่นยาง เป็นอาสามานานแล้ว เราไม่ลืมกัน

ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์เยี่ยมติดตามงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย..

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16. นายนพพร กันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมการติดตามงานเรื่อง นมโรงเรียน และโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
"ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย"


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และกลุ่มเกษตรกร โครงการ ธคก. ร่วมต้อนรับ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 ซึ่งลงพื้นที่ติดตามงานฯ  โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ  กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านน้ำตกพัฒนา ภายใต้โครงการ ธคก. ม.7 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง ได้สอบถามและแนะนำการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มฯ โดยสมาชิกทุกคนรู้สึกยินดีและดีใจ ที่ท่านผู้ตรวจราชการฯลงพื้นที่พบปะ รวมผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน