วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ติดตามลูกควายตัวแรกที่ครบกำหนดคืนของธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตตามแนวพระราชดำริ

 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นางยุพา คำสมด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่บ้านร่องหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ติดตามลูกควายตัวแรกของธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ จำนวน1ตัว ของนายสิน สมบัติตรา เพื่อถ่ายรูป วัดขนาด น้ำหนัก ทำเรื่องส่งคืนตามระเบียบของธนาคารต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น: