วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จากทุกอำเภอ ร่วมปฎิบัติงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และงาน Field Day ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลงิ้ว หมู่ที่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายมีนายผจญ ปรัชสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน เปิดกรวยดอกไม้ถวายพระพร นายอำเภอเทิงกล่าวต้ออนรับแนะนำอำเภอเทิง และ เกษตรจังหวัดเชียงรายกล่าวรายงานโครงการฯ คลินิคด้านปศุสัตว์ที่มีทำหมันสุนัขแมว แจกเวชภัณฑ์สำหรับไก่ เป็ด หมู วัว ควายและเอกสารวิชาการวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เตรียมพร้อมแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และเกษตรผสมผสาน

นายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข เจ้าของบ้านแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ อาสาปศุสัตว์บ้านดงชัยเตรียมพร้อมรอรับการมาเยี่ยมชมของคณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
นายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข เจ้าของบ้านแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์
เสริมด้วยองค์ความรู้ปศุสัตว์อินทรีย์วิถีพอเพียงป้ายอบรมที่เพิ่มดำเนินการผ่านไปไม่นาน

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือระดับจังหวัด

 นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือระดับจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้โครงการดำเนินไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล มีเรื่องเพื่อทราบที่สำคัญได้แก่ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติสินเชื่อโครงการฯ การจัดหาแม่กระบือและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกระบือเพศผู้เพศเมีย หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำระบบน้ำขนาดเล้กสำหรับแปลงพืชอาหารสัตว์ การดูแลพ่อพ้นธุ์ การให้บริการผสมเทียม การเตรียมความพร้อมการฝังไมโครชิพ ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายมี ๔ กลุ่ม ๕๑ ราย (อำเภอเมือง ๓ กลุ่ม ๔๑ ราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ๑ กลุ่ม ๑๐ ราย)

ลงทะเบียนมีน้องๆนักศึกษาฝึกงานมาช่วย

การชี้แจงของกรรมการแต่ละส่วน

บรรยากาศการประชุมผอ.ผสมเทียมและหน.กลุ่มสุขภาพสัตว์

ตัวแทนจากสถานีพืชอาหารสัตว์จังหวัดแพร่


เจ้าหน้าจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มาชี้แจงการดำเนินการส่วนสินเชื่อ

บรรยากาศการประชุมอีกมุมหนึ่ง


หน.ด่านกักสัตว์จังหวัดเชียงรายพร้อมฝังไมโครชิพ

นางอรอนงค์ พิมคำไหล  นักวอชาการชำนาญการพิเศษ เรขานุการโครงการ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง  นำสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงสัตว์บ้านโป่งเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงด้วย ๔ คนนำโดยประธนากลุ่มนายเฉลิม สุขเกษม

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการช่วยเหลือและสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร

นายอนันต์ นามวงค์ ประธานการประชุมของสนง.ปศจ.เชียงราย
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมConference.ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน"การช่วยเหลือและสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร"ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ภาพท่านรองอธิบดี นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เองแสงชัย ประธานการประชุมฯจากกรมปศุสัตว์

บรรยากาศในห้องประชุมสนง.ปศจ.เชียงราย

บรรยากาศการประชุม

ตั้งใจรับฟังนโยบายและการชี้แจง 


วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประชุมรับแทบเล็ตและสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผูู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผูู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนในวันที่๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด มีเจ้าหน้าที่จากทุกอำเภอในเขตพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕ และ๖  ทั้ง ๑๗ จังหวัดเช้าร่วมอบรม
 มีการมอบแทบเล็ตให้ทุกอำเภอไว้ใช้งาน
งานเปิดอลังการงานสร้าง

นาย สุพลปานพาน. ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อ ณ โรง
แรมเชียงใหม่ออคิด พร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ทุกอำเภอในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ และ ๖

บรรยากาศการประชุมสนุกสนานมีความสุขได้ของเล่นใหม่ 


การอบรมแนะนำโปรแกรมในวันแรกตอนบ่าย
วันที่สองนำแทบเล็ตที่ไฟชาร์ทไว้เต็มมาทดลองใช้ ในตอนเช้า

และแล้วในตอนบ่ายก็เริ่มไม่ค่อยจะราบรื่นเนื่องจากโปรแกรมที่จะเอามาใช้ลงข้อมูลมีปัญหาแต่ผู้เข้าอบรมก็ยังเล่นของใหม่ไม่ไปไหน บ้างก็จับประเด็นคุยกันเรื่องการงานไปฆ่าเวลาสำหรับวันที่สามย้ายไปใช้คอมพิวเตอร์พีซี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ก็ไปหัดเข้าโปรแกรมตามที่วิทยากรแนะนำพอสมควรแก่เวลาก้เดินทางกลับภูมิลำเนา