วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ร่วมประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

 เมื่อบ่ายวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายสุพล ปานพานเข้าร่วมประชุมข้าราชการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม มีเรื่องรับปฎิบัติด่วนได้แก่การรายงานการปฏิบัตงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม ฉับพลันเนื่องจากมีการประกาศเตือนจากกรมอุตุวิทยา ฯลฯ


วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เยี่ยมกลุ่มเลี้้ยงโค กระบือ ในโครงการธนาคารโค กระะบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ บ้านร่องหวาย

เมื่อวันที่ 24 พฤษาคม  2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วย นายจันทร รักลีน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่่เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มกระบือ  หมู่ที่ 1  ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ดำเนินการติดตามทำหนังสือสัญญายืมโค-กระบือ เพื่อการผลิต ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ  เกษตรตามพระราชดำริและรับฟังปัญหา อุปสรรค การเก็บออมเงิน แนะนำการดูแลสัตว์ในช่วงอากาศร้อน และแนะนำให้กลุ่มเตรียมความพร้อมในการทำฟฟาร์มมาตรฐาน ที่มีการจัดการที่เหมาะสมป้องกันโรคที่ดี GFM โดยเริ่มต้นหนึ่งฟาร์มเป็นต้นแบบ
-เกษตรกร จำนวน 24 รายจากการตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่พบว่ามีสัตว์แสดงอาการป่วยหรือผิดปกติแต่อย่างใด เกษตรกรสนใจอยากได้เครื่องอัดฟาง ได้แนะนำทำกลุ่มให้เข้มแข็ง มีสมุดบันทึกกิจกรรมต่าง มีป้ายที่ตั้งกลุ่ม รายชื่อสมาชิกกรรมการ ให้น่าเชื่อถือความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆจะตามมา หากกลุ่มไม่เข้มแข็งไม่มีการปฏิบัติตามกฏระเบียบ เป็นกลุ่มจัดตั้งมาเพื่อรับของฟรี ก็จะยากที่จะได้รับการสนับสนุน ทุกคนเข้าใจรับทราบและจะนำไปพัฒนากลุ่มต่อไป
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุมร่วมกับกลุ่มเลี้ยงกระบือ บ้านดงชัย บ้านห้วยเคียน ตำบลทุ่งก่อ ในโครงการ ธกค.

 เมื่อวันที่ 21 พฤษาคม  2562  นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นายจันทร รักลีน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์
ออกพื้นที่่เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มกระบือ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ดำเนินการติดตามทำหนังสือสัญญายืมโค-กระบือ เพื่อการผลิต ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรตามพระราชดำริและรับฟังปัญหา อุปสรรค การเก็บออมเงิน แนะนำการดูแลสัตว์ในช่วงอากาศร้อน เกษตรกร จำนวน 24 ราย  กระบือ จำนวน  24 ตัว จากการตรวจสอบและเฝ้าระวังไมพบว่ามีสัตว์แสดงอาการป่วยหรือผิดปกติแต่อย่างใด แต่กลุ่มยังต้องการสนับสนุนกระบือเพิ่ม ได้แนะนำให้ทำกลุ่มให้เข้มแข็ง เพราะจะได้บริหารจัดการดูแลได้ง่าย ซึ่งปัจจุบันสมาชิกไม่ค่อยพร้อมที่จะทำสัญญา พอรับกระบือไปจะมีปัญหาในการติดตาามลูกเกิดได้วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

“สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงโค บ้านโป่ง ต.ทุ่งก่อ”

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านโป่ง ม.15 ต.ทุ่งก่อ ร่วมกับอาสาปศุสัตว์บ้านโป่ง นายเฉลิม สุขเกษม ดูอาการโคของกลุ่มสมาชิก ซึ่งมีอาการท้องบวม ลุกยืนไม่ได้ จึงทำการตรวจรักษาอาการเบื้องต้นและให้ยาปฏิชีวะในการรักษา ซึ่งจากการให้ยาไปแล้ว อาการดีขึ้นสามารถขยับตัว
 อากาศร้อนจัด ประกอบกับน้ำ อาหารหญ้ามีอย่างจำกัด ทำให้วัวเครียด ภูมต้านทานลดลง ป่วยได้ง่ายกว่าปกติ เจ้าของต้องเอาใจใส่มากขึ้น


ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น

 เมื่อวันที่ ๒๓ พษภาคม ๒๕๖๒ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมการปรับปรุงแผนพัฒนา ๕ ปี ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีนายทองคำ ยาปะโลหิต นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการพัฒนาแผน ผู้นำท้องที่ทั้ง ๕ หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาล เพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ ๒๐ปีและพัฒนาเข้าสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป
มากันพร้อมหน้าทุกส่วนที่เกี่ยว้อง

ผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านนายกเศมนตรี และท่านรองปลัดเทศบาล


ปศุสัตว์อำเภอและพัฒนาการอำเภอเข้าร่วมพิจารณาแผนด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ปศุสัตว์ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชการที่10

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมกับปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  จิตอาสาและทุกภาคส่วน ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ พุทธศักราช​ 2562  ดังนี้
1. วันที่  22  พ.ค.62 เวลา 08.30 น. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสามแยกโรงเรียนห้วยขี้เหล็ก ม.1 ต.ป่าซาง (อบต.ป่าซาง)
 ทั้งนี้มีนายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครอง(ป.อาวุโส)เป็นประธานในพิธี แทนนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
และ2.เมื่อ 22 พ.ค.62 เวลา 10.00น. นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งเข้าร่วม กิจกรรม "โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ห้วยร่องลึก เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต"
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2.เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนในพื้นที่
โดยมี นายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธาน เปิดกิจกรรมณ ห้วยร่องลึก บ.ห้วยเคียน ม.5,10 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

“ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมประชุมหารือโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จังหวัดเชียงราย”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมหารือโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยมี นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมกันเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนการวางแผน การดำเนินงานตรวจสอบ ติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเร่งด่วน โดยมีเกษตรอำเภอ,ปศุสัตว์อำเภอและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 35 คน  ทั้งนี้ในระดับอำเภอมอบหมายให้เกษตรอำเภอและปศุสัตว์อำเภอนัดประชุมวางแผนการออกสำรวจติดตามทุกโรงเรียนตามเป้าหมายต่อไป"ร่วมออกหน่วยบริการผ่าตัด-ตอน-ทำหมัน ลดประชากรสุนัข - แมว ฟรีในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง "

 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  62สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเมือง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงชัย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โซน 4 ร่วมปฎิบัติงานออกหน่วยผ่าตัด-ทำหมัน ลดประชากรสุนัข- แมวกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน และได้ให้คำแนะนำการดูแลสัตว์หลังจากทำการ ผ่าตัดและทำหมัน ว่าควรปฏิบัติอย่างไร ณ.บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย     จำนวนสุนัข-แมว 40 ตัว    แยกเป็นสุนัข เพศผู้ 7 ตัวเพศเมีย 17 ตัว   แมว เพศผู้ 6 ตัวเพศเมีย 10 ตัว  จำนวนเกษตรกร 29 คน