วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

มอบวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรแบบครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี ๒๕๕๗

 เมื่อบ่ายวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำวัคซีนนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อในสัตว์ปีกไปมอบให้ตัวแทนของกลุ่มเกษตกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรแบบครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี ๒๕๕๗ (พื้นที่ในเขตชลประทาน) ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการของทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านปศุสัตว์เกษตรกรแจ้งความประสงค์ที่จะเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น ลดปัญหาการตายจำนวนมากๆ ก็ต้องลงพื้นที่พบปะให้ความรู้อย่างสมำ่เสมอ ตามโปรแกรมวันนี้เป็นการอบรมเรื่องการปลูกข้าวของกรมการข้าวดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ก็ไปขอแทรกกิจกรรมปศุสัตว์ด้วย

ไปดูเขาอบรมเกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดสารเคมี

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(พืชผัก) ของสำนักงานเกษตรอำเภอ ที่หอประชุมบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีกลุ่มแม่บ้านที่กำลังสร้างสินค้าเกษตรปลอดสารเคมีเข้าร่วมกันรับความรู้การเตรียมปุ๋ยอิทรีย์ ปุ๋ยหมัก และเชื้อราไตรโคเดอม่า
 ปศุสัตว์ไปร่วมฟังเผือชักชวนกลุ่มให้หันมาเสริมเลี้ยงไก่พื้นเมืองสร้างปุ๋ยคอกราคาถูกไว้ปรับปรุงบำรุงดินด้วย
นางนงคราญ สองเมืองแก่น จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมาเป็นวิทยากรหลัก
 

ใครเป็นใครดูกันเองนะครับ

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รณรงค์งดเผาฟางและเผาตอชังพืชเพื่อลดภาวะโลกร้อน..โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรพื้นที่ทีมีศักยภาพปี ๒๕๕๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบรอบ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามราชกุมารี

นายสุพล ปานพาน เป็นตัวแทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในการเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอชังเพื่อลดภาวะโลกร้อน ที่บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย มีสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินที่ 7 กรมพัฒนาที่ดิน เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่การรรณรงค์ไถกลบตอชังข้าว การพ่นน้ำชีวภาพ การหว่านเมล็ดถั่วพร้า มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน ๔๐ ราย และมีการอบรมการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 หัวหน้าพัฒนาที่ดิน ได้กล่าวรายงงานว่าการเผาตอชังข้าวเป็นการสร้างภาวะเรือนกระจกทำให้โลกร้อน ดินเสื่อมกระด้าง ขาดธาตุอาหารในดิน ทำลายจุลินทรีย์ที่มีประโยขน์ สูญเสียน้ำในดินไม่มีความชุ่มชื้นและทำให้เกิดควันฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อระบบหายใจของมนุษย์

 นายสิงห์คำ จอมสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อเป็นประธานกล่าวเปิดความโดยย่อว่าการณณรงค์ให้เกษตรกรมีจิตสำนึกและทัศนคติที่จะลดละเลิกการเผาตอชังข้าว เพื่อรักษาดิน บำรุงดินให้ดีนั้นเป็นการลดต้นทุนที่สำคัญ ช่วยเพิ่มผลผลิต สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ และกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ครั้งนี้

แจกปุ๋ยน้ำชีวภาพและสาร พ.ด.

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ร่วมปฎิบัติงานอำเภอเคลื่อนที่อำเภอเวียงชัย

นายสุพล  ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ร่วมปฏิบัติงานอำเภอเคลื่อนที่อำเภอเวียงชัย ที่วัดบ้านดอนแก้ว หมู่ ๑ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ให้บริการแนะนำการเลี้ยงสัตว์ การฉีดยาถ่าย ยาคุม และยารักษาไรขี้เรื้อน  แก่ประชาชนในพื้นที่

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมกิจกรรมประชุมเจ้าหน้าที่และครู ตชด วันที่ ๒

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้เข้าประชุมสัมมนาไปศึกษาดูงานโรงเรียนตำรวจชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาศพระชนมอายุครบ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 ตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
22 พฤษภาคม 2557 วันที่สองของการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานของโครงการพัฒนาด้านปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ วันนี้เดินทางไปดูงานโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียน ตชด.ปี2556 นี้คือโรงเรียนตำรวจชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาศพระชนมอายุครบ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 ตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อคณะเดินทางไปถึงเวลา 09.00 น พักผ่อนตามอัธนาศรัยเพราะเดินทางขึ้นเขาคดโค้งมานาน จากนั้นเป็นการกล่าวต้อนรับของปลัดอาวุโสอำเภอแม่ฟ้่าหลวง  จากนั้นคณะครูนำเสนอประวัติความเป็นมาของโรงเรียน กิจกรรมผลงานภาพรวม การแสดงนักเรียน 2 ชุด การมอบของที่ระลึกของรองอธิบดีให้ผู้อำนวยการโรงเรียน เสร็จแล้วแบ่งกลุ่มดูงานโดยรอบของโรงเรียน จนถึงเที่ยงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
ภาคบ่ายเป็นการสัมมนากลุ่มย่อย จนถึงบ่ายเวลา 15.00 น.กล่าวขอบคุณโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ดูงานตลอดจนจัดเตรียมอาคารสถานที่ น้ำอาหารไว้อย่างดียิ่ง ขากลับแวะชมไร่ชาฉุยฟง จนเกือบจะถึง17.00 น.เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนและเตรียมนำเสนอผลงานในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ต่อไป


วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ไปร่วมทำหมันสุนัข แมว กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกร่วมปฏิบัติงานทำหมันสุนัขแมวแบบบูรณาการที่บ้านโละป่าตุ้ม ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยเป็นการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ของเทศบาลดอยลาน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของโซนกลางที่ประกอบด้วยอำเภอเมือง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงชัยและอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มาร่วมแรงร่วมใจให้บริการด้านปศุสัตว์  ทำหมันสุนัข สุนัขแมวได้รวม ๑๘ ตัว เนื่องจากเจ้าของสัตว์หลายคนลืมอดน้ำและอาหารสุนัข และแมวมาก่อน  จึงไม่ได้ผ่าตัดให้ไปหลายรายหลายตัว
 จุดลงทะเบียนและวางยาสลบ
หมอผ่าตัดวัยกลางคนล้วนๆ

น้องหมาตัวผู้ตัวใหญ่ทีเดียวมาตอน

ผู้ชมแรงเชียรวัยเด็กใสๆ

หลานยายมาเชียร์กล้าๆกลัวๆ

อืม..มีเลือดด้วย

น้องหมากำลังถูกผู้เขียนทำหมัน

การถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริปี ๒๕๕๗

สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย  มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาร่วมงานคับคั่ง เช่น ท๋านปศุสัตว์เขต ๕ ,ผู้เชียวชาญทองทวี ดีมะการ.ผู้เชียวชาญคมจักร  ชาญณรงค์สงคราม ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริ และปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น พร้อมด้วยข้าราชการกรมปศุสัตว์ที่มาร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนาปศุสัตว์ฯจนวนกว่า ๑๒๐ คน


พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาด้านปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ


สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาด้านปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ เมื่อบ่ายวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรมริมกกรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ 
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

นางเรืองสุรีย์ วงษ์ทองสาลี
ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำรอและกิจการพิเศษกล่าวรายงาน
มอบรางวัลให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๔ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒   กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจ  แห่งชาติ ตั้งอยู่บ้านนาโต่ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย