วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประชุมประจำเดือนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก่อนสิ้นปี๒๕๕๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายจัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีนายวิทยา จินตนาวัฒน์เป็นประธานการประชุม เมื่อแต่ละกลุ่มงานได้แจ้งข้อราชการโครงการต่างๆเรียบร้อยปิดประชุมแล้วรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในช่วงบ่ายกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ได้เชิญวิทยากรจากสวนป่าดอยตุง น.สพ จีระ นิยมธรรม และทีมงาน มาอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอุปกรณ์ยิงสลบสัตว์ ให้กับเจ้าหน้าที่ของแต่ละอำเภอที่มีความสนใจ เป็นการเสริมองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ต่อไป
เจ้าหน้าที่ ทุกอำเภอมากันครบ ๑๘ อำเภอ


 บรรยากาศการประชุม สบายๆตามวาระสิ้นปีและต้นรับปีใหม่

 อาหารกลางวันแสนอร่อย

 อบรมเชิญปฎิบัติการการสร้างลูกดอกยิงสลบสัตว์
 น.สพ.จีระ นิยมธรรม และทีมงาน
 ฝึกปฎิบัติอย่างจริงจังจากของจริง

นายสุระ สุขใส ปสุสัตว์อำเภอเวียงชัย กล่าวขอบคุณและมอบของที่ะลึกให้วิทยากร

ประชุมกลุ่มเลี้ยงสัตว์ตำบลดงมหาวัน

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้รับเชิญจากกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวันให้เข้าร่วมประชุมประจำปีของกลุ่มในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่สวนของนายทองแดง นนทภา บ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้นตามลำดับอย่างช้าๆ มีอาจารย์ไมตรี สอนขยัน ข้าราชการบำนาญที่มีจิตสาธารณะมาเป็นประธาน นำพากลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินกลุ่ม วันนี้ได้นำข่าวสารปศุสัตว์เข้าวาระแจ้งให้สมาชิกกลุ่มทราบสามเรื่องได้แก่ การรับสมัคร ปศุสัตว์ตำบล การเตือนภัยโรคสัตว์หน้าหนาวการจัดการการเลี้ยงการทำวัคซีนป้องกันโรค และเรื่องการสนับสนุนกลุ่มให้เป็นกลุ่มเข้มแข็งที่กรมมีนโยบายให้คัดเหลือแค่กลุ่มเดียวเพื่อเร่งการพัฒนาให้ได้เป็นกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่องต่อไป ประชุมเสร็จรับประทานอาหารที่ต่างเตรียมมาเองร่วมกัน


วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ผู้จัดการ ธกส.มาสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ขอบพระคุณมากสำหรับคำอวยพรและขอให้พรนั้นส่งย้อนให้ท่านผู้จัดการและทีมงาน เป็นสองเท่านะครับ

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ร่วมให้กำลังใจการประเมินผู้ใหญ่บ้านดีเด่น บ้านดงชัย

 เมื่อ๑๔.๐๐น. ของวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นกำลังใจให้นายเชิดชัย แสงสุข ผู้ใหญ่บ้านดงชัย ที่ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้ารับการประเมินเปนผู้ใหญ่บ้านดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


 นายอำเภอพินิจ แก้วจิตรคงทอง และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมเป็นกำลังใจและรอต้อนรับคณะกรรมการประเมิน 

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

นายจันทร์ไปพม่า

)
 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับคำสั่งร่วมงานออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ที่ประเทศเมียนม่าร์ ร่วมกับทีมงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูประถัมภ์ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานจัดหางบประมาณดำเนินการ ด้วยตระหนักว่าปัจจุบันเมียร์ม่าร์มีการพัฒนาทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ดังนั้นในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกันยาวกว่า ๒๐๐๐ กิโลเมตร การประสานสายสัมพันธ์ เพื่อช่วยเหลือชึ่งกันและกันทั้งยังช่วยลดปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด อาชญากรรม ด้วย การออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้จึงเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรชาวเมียนม่าร์

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556

นำเสนอกิจกรรมกับท่านยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในคลินิคเกษตรด้านปศุสัตว์

 เมื่อบ่ายวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเเวียงเชียงรุ้งได้รับมอบหมายให้นำเสนอกิจกรรมการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ด้วยถุงพีวีซีสำหรับเกษตรกรรายย่อย ต่อท่านยุคล ลิ้มแหลมทอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในซุ้มนิทรรศการ คลินิคด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ในงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ร่วมปฎิบัติงานคลินิคเกษตร

นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์  เยี่ยมชมความพร้อมของร้านนิทรรศการกรมปศุสัตว์ คลินิคสัตว์ ในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เนื่องในวันราชสมภพพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายา ที่ไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีนายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ปศุสัตว์อำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอให้การต้อนรับ

บรรยากาศการเยี่ยมชม

กรมปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ศูนย์พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ ร่วมปฏิบัติงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เนื่องในวันราชสมภพพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายา ณ ไร่เชิญตะวัน ห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดการประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านเพื่อมอบวัคซีนป้องกันโรค โค กระบือ สัตว์ปีก เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และชี้แจงการดำเนินงานของสำนักงานฯตามนโยบายกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  เช่นโครงการเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง  หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านปศุสัตว์ มาตรการป้องกันโรคสัตว์ต่างๆ การสำรวจข้อมูลสัตว์ปรับปรุงใหม่ให้ปัจจุบัน และชมวีดีทัศน์การเลี้ยงสัตว์ เสร็จจากการประชุมรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจชึ่งกันและกัน ในความเสียสละเป็นบุคคลจิตอาสา ให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน 
 ลงทะเบียนการเข้าประชุม
 รับฟังการชี้แจงแนวนโยบายด้านปศุสัตว์
 ชมวีดีทัศน์การเลี้ยงไก่ สุกร และควาย
ชักถามแลกเปลี่ยนความรู้
 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
อาสาปศุสัตว์มา ๓๓ คนไม่ครบทั้ง ๔๓ หมู่บ้าน  
 การจัดสรรเวชภัณฑ์ที่อาสาแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
 ดูแลมีกิจกรรมร่วมกัน 
 ด้วยรักสามัคคี ปุฟเฟ่กลางวัน
มีความ รักกันเสมือนญาติ
 มีความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

 มีความภาคภูมิใจในองค์กร
  
สามัคคีคือพลัง
มีความภาคภูมิใจในอาชีพ