วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556

นำเสนอกิจกรรมกับท่านยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในคลินิคเกษตรด้านปศุสัตว์

 เมื่อบ่ายวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเเวียงเชียงรุ้งได้รับมอบหมายให้นำเสนอกิจกรรมการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ด้วยถุงพีวีซีสำหรับเกษตรกรรายย่อย ต่อท่านยุคล ลิ้มแหลมทอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในซุ้มนิทรรศการ คลินิคด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ในงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


ไม่มีความคิดเห็น: