วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ร่วมประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ปี 2562 เรื่อง “ กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ “

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ปี 2562 เรื่อง “ กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ “ โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา มีผู้ประกอบการสถานพยาบาลและ นายสัตวแพทย์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมประชุ่มกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

“ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เฝ้าระวังโรคแอฟริกา อหิวาต์สุกร”

เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร แนะนำให้ความรู้  ในการทำวัคซีนอหิวาต์และการดูแลป้องกันการเข้าฟาร์มของรถยนต์ที่จะมารับสินค้าในแต่ครั้ง  แนะนำการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ณ. บ้านเด่นสันทราย หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
เกษตรกร จำนวน 4 ราย   - สุกรพ่อพันธุ์ 1 ตัว  สุกรแม่พันธ์ุ  5 ตัว
- สุกรขุน  จำนวน  618 ตัว        - สุกรแรกคลอด 31 ตัว
   จากการตรวจเยี่ยมไม่พบสัตว์ป่วย/ตายผิดปกติเเต่อย่างใด🐷🐽”ข่าวประชาสัมพันธ์ ์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย”🐷🐽

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนปฏิบัติงาน และมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ภาพรวมกลุ่มหลังพิธีเปิด เรารักกัน
สพ.ญ.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย กล่าวเปิดโครงการ
เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนปฏิบัติงาน และมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมกับปศุสัตว์อำเภอทั้ง๑๘อำเภอ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ประจำอำเภอชายแดน ของจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จาก สปป.ลาว ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ จังหวัดเชียงราย จัดโดยกองควบคุมโรค สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
น.สพ.วัชรพงษ์ สุดดี บรรยายมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวักนกตามชายแดน
บรรยากาศการอบรมช่วงแรกบรรยายอัพเดทสถานการณ์โรคไข้หวัดนกทั่วโลก

น.สพ.ยุพวัฒน์ ถึกงามดี บรรยายมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวักนกตามชายแดน


นักศึกษาปริญญาเอกจากอเมริกา นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นการทำวิจัยการสำรวจโรคไข้หวัดนกชายแดนเชียงราย

ผู้ดำเนินรายการ

การซักซ้อมแผนปฏิบัติงาน และมาตรการเตรียมคความพร้อมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกตามสถานการณ์สมมุติ

ระดมความคิดเห็นแก้ไขปัญหา

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธเครือข่ายเฝ้าระวังไข้หวัดนก
เพิ่มคำอธิบายภาพ


ภาพรวมหลังการปิดอบรม ความสัมพันธ์ยังคงมั่นยืนยาว

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

"ออกหน่วยจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่และออกหน่วยตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลนางแลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี แบ่งเป็น
-แมวตัวผู้ 1 ตัว
-แมวตัวเมีย 11 ตัว
-หมาตัวผู้ 8 ตัว
-หมาตัวเมีย 5 ตัว
-รวมเป็น 25 ตัว
ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านดอยกิ่ว ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ช่วยแม่โคมดลูกททะลักที่บ้านทุ่งก่อ


 เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางยุพา คำสมุด พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกไปปรักษาแม่โคที่มดลูกทะลัก ตามที่เกษตรกรเจ้าของสัตว์บ้านทุ่งก่อ หมู่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ได้โทรแจ้งมา  การดำเนินการสามารถช่วยแม่โคได้สำเร็จ  ให้คำแนะนำการดูแลแผลที่เย็บปิดให้ดี


โครงการเชื่อมโยงผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู่แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย


มกอช.จะมาจัดงานจำหน่ายสินค้าที่เซนทรัล วันที่ 28-29 พค 2562 ขอเชิญกลุ่มไก่พื้นเมืองประดู่หางดำอำเภอเวียงเชียงรุ้งในนามแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง มาร่วมออกบูธจำหน่าย 
“สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวังหวัดเชียงรายร่วมประชุมโครงการเชียงราย OTOP ช๊อป ชิค ชิม ณเดอะมอลโคราช”

เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเงียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์ (เฉพาะกิจ)เข้าร่วมประชุมผู้ประกอบการงานแสดงสินค้าOTOP ช๊อป ชิค ชิม วาไรตี้ ณ เดอะมอลล์โคราช ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ซึ่งกลุ่มแปรรูปไก่พื้นเมืองนิลเวียงเชียงรุ้งได้เป็นตัวแทนอำเภอเวียงเชียงรุ้งเพื่อนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าร่วมงานโครงการ ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจะได้นำสินค้าของทางปศุสัตว์จำหน่ายและเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของดีจังหวัดเชียงราย


วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การประชุมอาสาปสุสัตว์ประจำหมู่บ้านและการนำอาสาปสุสัตว์ไปรับวัคซีนป้องไข้หวัดใหญ่

 เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จัดการประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ ของอำเภอเพื่อชี้แจงการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค กระบือ มอบวัคซีนให้อาสาฯไปดำเนินการฉีดให้แก่เกษตรกรที่เลี้ยงโค กระบือในหมู่บ้านที่ได้สำรวจมา  นอกจากนั้นมีการมอบค่าตอบแทนการช่วยปฏิบัติงานราชการ ของอาสาฯในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโรค โดยในที่ประชุมอาสาฯมีมติให้จัดสรรเป็นเบี้ยเลี้ยงการเดินทางมาร่วมประชุมแต่ละครั้ง นอกจากนั้นได้ สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์โรคระบาดต่างๆโดยเฉพาะ โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ที่กำลังระบาดในต่างประเทศ ว่าจะสร้างความเสียหายหากเกิดระบาดในบ้านเรา  โรคพิษสุนัขบ้าที่มีคนป่วยตายในประเทศต้องช่วยกันเฝ้าระวัง ด้วยการฉีดวัคซีนสุนัข แมวให้ได้ไม่น้อยกว่า ๘๐%ของพื้นที่    และสุดท้ายขวัญกำลังใจที่ทางอาสาฯพยายามขอร้องให้ทางกรมปศุสัตว์ช่วยให้มีค่าตอบแทนเช่นเดียวกับ อสม.ของสาธารณสุข   ซึ่งในส่วนของอำเภอเวียงเชียงรุ้งได้พยายามให้อาสาปศุสัตว์ได้รวมกลุ่มกับคนเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  อยู่แล้วในที่ประชุมรับทราบ เสร็จจากการประชุมได้พาอาสาฯเดินไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ต้องขอขอบคุณพิเชษฐ์ หมั่นคิด ที่ให้บริการอำนวยความสะดวกอย่างดี