วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒

สวัสดี วันนี้สิ้นปีแล้ว
ขอเพื่อนแก้วทุกท่านจงสุขศรี
สิ่งเลวร้ายทั้งหลายลดหมดเสียที
พบปีใหม่วันพรุ่งนี้ดีกว่าเอย

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การประชุมข้าราชการกรมปศุสัตว์พื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมข้าราชการกรมปศุสัตว์พื้นที่จังหวัดเชียงราย มีปศุสัตวอำเภอและหน่วยราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ด่านกักกันสัตว์เชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อราชการต่างๆ ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน

กิจกรรมรณรงค์ปป้องกันควบคุมไฟป่า และหมอกควัน พร้อมกับกิจกรรมปล่อยแถวโครงการลดอุบัติเหตุช่วง ๗ วันอันตราย

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ อำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมรณรงค์ปป้องกันควบคุมไฟป่า และหมอกควัน พร้อมกับกิจกรรมปล่อยแถวโครงการลดอุบัติเหตุช่วง ๗ วันอันตรายหน้าที่ว่าการอำเภอฯ มีการบูรณาการกันหลายหน่วยงานในพื้นที่ เสร็จแล้วประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อเนืองกัน ที่หอประชุมอำเภอฯ ปิดประชุมเที่ยงวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ออกพื้นที่เข้าเยี่ยมกระบือท้องเสีย บ้านห้วยหมากเอียก หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง และโคขาบวม หมู่ที่ 4 ตำบลดงมหาวัน"

เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2561นายสุพล ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลและนายภานุ ดำคำ พนักงานจ้างเหมาชุดเฉพาะกิจไข้หวัดนก ออกพื้นที่เข้าเยี่ยมกระบือป่วยท้องเสีย ตามที่เกษตรกรได้แจ้งเข้ามาว่ามีกระบือท้องเสียจึงเข้าทำการรักษาเรียบร้อยแล้ว ณ.บ้านห้วยหมากเอียก หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร 1 ราย จำนวนกระบือ 8 ตัว โค 14 ตัว จำนวนกระบือป่วย 1 ตัว
ช่วงบ่ายเข้าเยี่ยมโคเนื้อบ้านแม่เผื่อตามที่ได้รับแจ้งว่ามีโคป่วยขาบวมข้างขวาหน้า จึงเข้าทำการรักษาอาการเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนเกษตรกร 1 ราย จำนวน โคป่วย 1 ตัว จำนวนโคเลี้ยง 2 ตัว
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บรรยายเรื่องไก่ประดู่หางดำที่เวียงเชียงรุ้งให้ผู้สูงอายุตำบลทุ่งก่อ

เมื่อวันที่ 14ธันวาคม2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สสัตวบาล และนางสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานวิจัยการตลาดไก่ประดู่หางดำในเกษตรกรรายย่อยจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ และห้คำแนะนำต่างๆในการให้บริการของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งก่อ ที่อาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นักเรียนสูงวัย 100 คน ต่างตั้งใจฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

รักษาลูกวัวชนเวียงราชพลี

วันที่ 14 ธันวาคม 2561  นายสุพล  ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้นายจันทร์  รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลและน.ส.สุภิชญา  นัยติ๊บ  ผู้ช่วยวิจัยฯ ได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรบ้านเวียงราชพลี ม.9 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เกี่ยวกับลูกวัวชน ซึ่งแม่พันธ์ุเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุตกหลุม เมื่อวันที่11 ธันวาคม 2561 จึงแนะนำให้เลี้ยงลูกวัวชนด้วยนมผงและให้วิตามินส่วนลูกวัวสุขภาพแข็งแรงสามารถกินหญ้าได้


"เข้าร่วมประชุมกลุ่มไก่ประดู่หางดำรายย่อย บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ 5 ตำบลดงมหาวัน"

เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2561
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายสุพล ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอ และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ นายภานุวัฒน์ ดำคำ พนักงานจ้างเหมาชุดเฉพาะกิจไข้หวัดนก  เข้าประชุมร่วมกับกลุ่มไก่ประดู่หางดำรายย่อย บ้านสันไทรงาม เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการกองทุนอาหารสัตว์เพื่อให้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยได้แนะนำการจัดการอย่างเป็นระบบ สร้างประธาน รองประธาน ในการจัดการเงินกองทุนอาหารสัตว์ จำนวนเงิน 10,000 บาท โดยวางแผนการจัดการที่ถูกต้องและเห็นสมควรตามที่สมาชิกในกลุ่มแนะนำ มีการจัดตารางการเก็บเงิน การสั่งซื้ออาหารและได้แนะนำการดูแลเรื่องอาหารให้กับไก่อย่างถูกวิธี แนะนำการจัดการฟาร์มที่ถูกต้อง ณ.บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ 5 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร 7 ราย ตามที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนกองทุนอาหารให้มีการเพิ่มจำนวนที่เพิ่มขึ้น
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

"โครงการอบรม หลักสูตร ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) สำหรับเกษตรกร"

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ,นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล  พร้อมคณะทำงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดอบรมโครงการอบรม หลักสูตร ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์  ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) สำหรับเกษตรกร ที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ พร้อมเขียนใบคำขอรับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม และแนบเอกสารหลักฐานตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับรองและการออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร 5 ราย ตามนโยบาของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

อบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

จัดประชุมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เมื่อวันที่วันที่ 12 ธันวาคม  2561
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทีมงานได้จัดประชุมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ.หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และ  นางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ให้การแนะนำสาธิตการทำวัคซีนในสัตว์ ชนิด โค กระบือ ไก่ สุนัข จำนวนอาสาปศุสัตว์ 9 ราย พร้อมทั้งแจกกระเป๋าใส่ยาเวชภัณฑ์