วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 15มิย.2564.เวลา09.00น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีท่านนายอำเภอคนใหม่นายบดินทร์ เทียมภักดี เป็นประธาน มีพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นเรขา(เจ้าภาพหลัก)พิจารณาโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียนสร้างอาชีพ มีการเลี้ยงโคเนื้อ กับปลูกสับปะรด

“ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง บูรณาการร่วมประชุมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์การเกษตรกร และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคลัมปี สกิน แก่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ”

 
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล,นางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์เฝ้าระวังโรค ASF บูรณาการร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกรในกิจกรรมเลี้ยงโคงบประมาณ จำนวน 665,000 บาท นำโดย นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงรายและอนุกรรมการ ร่วมกับกลุ่มทำไร่บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19 ราย รวมทั้งให้คำแนะนำและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคลัมปี สกิน มาตรการการเคลื่อนย้าย และตรวจโรคแท้งติดต่อ ซึ่งโคต้องได้รับการรับรองวัคซีน และมีเบอร์หูหมายเลขประจำตัวสัตว์ของกองทุนฟื้นฟู สำหรับโคแม่พันธ์ุของกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน ณ หอประชุมหมู่บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มแรก

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มแรก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ขอบคุณทีมงานคุณภาพของโรงพยาบาลลเวียงเชียงรุ้งเป็นอย่างสูง