วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

อ.เวียงเชียงรุ้ง รับมอบกระบือเพศเมีย 50 ตัว โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายอนันต์ นามวงศ์ หน.กล่มยุทธฯ , นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง , เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และเกษตรกรเป้าหมาย ร่วมตรวจรับกระบือ จำนวน 50 ตัว ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดแล้วป้ายสไลด์ , เก็บอุจจาระ และฝังไมโครชิฟ ครบทุกตัว จำนวน 50 ตัว เพื่อตรวจสุขภาพสัตว์ที่ได้รับใหม่ พร้อมเน้นย้ำการจัดการเลี้ยงดูสัตว์ในช่วงระยะกักสัตว์ 15 วัน และการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิด รวมผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 89 คน ซึ่งเกษตรเป้าหมายมีความพึงพอใจในการตรวจรับสัตว์ในครั้งนี้
วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

เตรียมคอกควายที่จะมาแจกในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

 เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายอนันต์ นามวงค์ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นายจันทร์ รักลีน พนักงานสัตวบาล นำเกษตรกรที่จะรับกระบือในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ทำคอกพักกระบือและซองบังคับเพื่อตรวจสุขภาพ เก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ตลอดจนฝังไมโครชิพ  ทำเครื่องหมายจับฉลาก  เกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เสร็จพอดีเที่ยง
ให้คำแนะนำนัดหมายกำหนดการต่างๆในวันมอบกระบือ

ให้คำแนะนำนัดหมายกำหนดการต่างๆในวันมอบกระบือ

วางแผนการทำคอกแลละซอง
 
ระหว่างรอซองเหล็กที่กำลังขนมาจากอำเภอเมือง
 
ลงมือ่วยกันทำคอกตามที่วางแผนผังไว้

เยี่ยมกลุ่มควายบ้านป่าสักงาม ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย


เมื่อวันที่23เมษายน2561นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่นำโดยนายอนันต์ นามวงค์ หน.กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าทีสัตวบาล เพื่อนำตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านป่าสักงาม ดูกระบือพ่อพันธ์ แปลงหญ้าและความพร้อมสถานที่ที่จะรับกระบือเพิ่มในวันที่27เมษายน 2561 นี้
นายอนันต์ นามวงค์ หน.กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เดินดูแปลงหญ้าเนเปียรควายอ้วนอุดมสมบูรณ์ดี


หญ้าอาหารหยาบมีเพียงพอได้ปุ๋ยมูลควายไว้ใช้และขายตลอด

ออกพื้นที่รับสมัครฟาร์มGFM


ทำหมันสุนัข แมว ที่เทศบาลศิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ 23เมษายน 2561 สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลออกปฎิบัติงานบูรณาการทำหมันสุนัขแมวที่ เทศบาล ศิริเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ร่วมกับทีมปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภองานโซนกลาง มีปศอ.เวียงชัย เป็นเจ้าภาพ


ไปดูงานการใช้ตู้ฟักที่ หาาดป้าย เชียงของ เชียงราย

เมื่อบ่ายวันที่24เมษายน2561นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พาน้องๆเจ้าของศูนย์เครือข่ายผลิตไก่พื้นเมือง นายประสงค์ อุ่นติ๊บ นายสุรพงค์ มณีวรรณ ไปศึกษาดูงานที่ประสงค์เจริญกิจฟาร์ม บ้านหาดป้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อเรียนรู้การใช้ตู้ฟัก การเลี้ยงพ่อพันธ์ไก่ประดู่หางดำ แม่ไก่โร้ดไทย ขอขอบคุณคุณประสงค์ ธรรมวงค์ ที่ให้ความรู้ให้การต้อนรับเป็นกันเองอย่างดียิ่งครับ


ร่วมการประชุมสนธนากลุ่ม

เมื่อเช้าวันที่ 25เมษายน 2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมการประชุมสนธนากลุ่มภายใต้โครงการ กการออกแบบวางระบบการทำงาน กลไกการบริหารงานและประเมินผลการดำเนินการเพื่อเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่ห้องประชุมโรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมืองจ.เชียงราย

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

อาจารย์ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ติดตามเกษตรกรที่ทำหน้าที่ศูนย์คัดเลือกพันธุ์ผลิตลูกไก่


 อาจารย์ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ติดตามเกษตรกรที่ทำหน้าที่ศูนย์คัดเลือกพันธุ์ผลิตลูกไก่(พันธุ์แท้และลูกผสม)3ราย ที่เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย. เพื่อแนะนำปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สัดส่วนการเลี้ยงพ่อ:แม่พันธุ์อัตราเกิดต่ำ.   ( จาก %ไข่มีเชื้อ) มีนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังคำแนะนำเพื่อช่วยกันพัฒนาแก้ไขให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้นตามเป้าหมายอาจารย์ศิริพร กีรติการกุล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ติดตามเกษตรกรที่ทำหน้าที่ศูนย์คัดเลือกพันธุ์ผลิตลูกไก่ของนายสุรพงค์ มณีวรรณ แนะให้มีสมุดบันทึกจะได้แยกแยะปัญหาเพื่อแก้ไขได้ง่ายขึ้น