วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ร่วมประชุมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มจำนวน ๒๖ รายได้นำไปหมักอาหารอินทรีย์สำหรับสัตว์ต่อไป ที่ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนายบุญชวน มะลัยโย เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  
การประชุมมีนายไมตรี สอนขยัน เป็นประธานดำเนินการประชุม ซึ่งในวันนี้ได้มีการแนะนำให้สมาชิกเชิญผู้สนใจมาสมัครเข้าร่วมกลุ่มให้มากยิ่งขึ้น มีการวางแผนการที่จะจัดจำหน่ายสินค้าในนามของกลุ่มในงานประจำปีต่างๆ เพื่อสร้างผลงานประชาสัมพันธุ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นก็มีกิจกรรมการออมเงิน และชำระเงินที่ยืมไปลงทุน และเปิดโอกาสให้สมาชิกที่ต้องการลงทุนเพิ่มยืมต่อ 

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประชุมกลุ่มเข้มแข็ง"กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านป่าซางหมู่ที่ 3"
นายเจริญทรัพย์ ใจน่าน ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุม  
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้นัดหมายเข้าร่วมประชุมกลุ่มเข้มแข็งที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านป่าซางหมู่ที่ ๓ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้คำแนะนำการพัฒนากลุ่มและติดตามแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ในการนี้ได้มอบปัจจัยการผลิตให้สมาชิกกลุ่มผ่านคณะกรรมการของกลุ่ม โดยได้รับการสนับสนุนของงบประมาณประจำปี 2556 ของกรมปศุสัตว์  ซึ่งกลุ่มก็มีความยินดีที่ทางราชการให้ความสนใจ ตอนแรกจะให้มีกองทุนยาและวัคซีน ของกลุ่มแต่เนื่องจากหมู่บ้านมีร้านค้าชุมชนของหมู่บ้านอยู่แล้วจึงขอให้มีการประสานกันในการจัดหายาเวชภัณฑ์ในการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้นตลอดจนวัคซีนให้มีจำหน่ายในร้านค้าชุมชนของหมู่บ้านแทน จะสดวกในการจัดการยิ่งขึ้น นอกจากนั้นได้สอบถามความก้าวหน้าของทุนเงินออมของกลุ่มว่าเป็นอย่างไร ชึ่งได้รับทราบว่ามีไก่เพิ่มจำนวนขึ้นมาก เงินทุนหมุนเวียน หมื่นกว่าบาทจากเดิมมีแค่ ห้าพันบาทที่พัฒนาชุมชนสนับสนุนให้ชื้อไก่ไข่มาเลี้ยงเมื่อปี ๒๕๕๔ สมาชิกยังคงเดิมไม่มีเพิ่มหรือลด

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ร่วมด้วยช่วยกันควบคุมประชากรสุนัขแมวที่พญาเม็งราย

นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมทำหมันสุนัข แมว ณ ที่เทศบาลตำบลพญาเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมควบคุมประชากรสุนัข แมว เพื่อสานต่อให้จังหวัดเชียงรายเป็นเขตปลอดโรคพิาสุนัขบ้าในปี ๒๕๖๐ 

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ร่วมพิจารณาแผนสามปีของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


 
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชีียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนสามปีของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ในฐานะตัวแทนภาคราชการ เมื่อวันที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีนายทองคำ ยาปะโลหิต เป็นประธานการประชุม

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่"กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง"

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายเอนก แก้วนิลตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตและนำเสนอนโยบายการพัฒนากลุ่มอาชีพ ให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง หมู่ ๗ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านนายติ๊บ บั้งเงิน  มีนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งต้อนรับ และชี้แจงความเป็นมาของปัจจัยการผลิตที่ได้นำมามอบวันนี้

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกปฏิบัติงานมอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเลี้ยงสัตว์(กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจ ม.๑๐ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง) เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจ มีนายหมั้น ถาคำ ประธานกลุ่มมารอรับ ตามที่กรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งนี้กลุ่มเลี้ยงไก่ฯกลุ่มนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้วเมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และในที่ประชุมกลุ่มมีมติให้มีกองทุนยาและวัคซีน พอมีงบประมาณเหลือจึงชื้อปัจจัยการผลิตไปเสริมให้สมาชิกกลุ่มที่มีรวม ๓๐ ราย

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บริการงานของเรา

เกษตรกรนำ น้องหมา สุดรัก มารับบริการรัก จากเจ้าหน้้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง (นายจันทรื รักลีน) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พบปะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของตำบลดงมหาวัน

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เดินทางพบปะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของตำบลดงมหาวัน ในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ของกรรมการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  ได้แจ้งให้ทราบด้านปศุสัตว์ได้แก่เรื่องการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั้งในโรงเรือนโค กระบือ โรงเรือนสัตว์ปีกเล้าเป็ด เล้าไก่  และการประเมินการพัฒนากลุ่มเข้มแข็งที่ตำบลดงมหาวันมี ๑ กลุ่มคือกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เก็บข้อมูลการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำที่บ้านห้วยห้าง

 เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำของสมาชิกกลุ่มบ้านห้วยห้างที่เข้าร่วมงานวิจัยการสร้างอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่เก็บไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน โดยเฉพาะการให้อาหารที่แต่ละคนมีความหลากหลายไม่ได้ชั่งน้ำหนัก กะประมาณด้วยขันตักที่ไม่แน่นอน ลำบากมากในการหาต้นทุนของเกษตรกร ไม่เหมือนระดับศูนย์หรือสถานีที่ เจ้าหน้าที่ คนงานมีความเข้าใจ ถึงความสำคัญของข้อมูล  แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเรียบร้อย

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เยี่ยมกลุ่มขึ้นทะเบียนของกรมปศุสัตว์ "กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจ"
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปฏิบัติงานเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านนายหมั้น ถาคำ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำกองทุนยาและวัคซีนของกลุ่ม ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การมาเยี่ยมว่าเพื่อ
  1. แลกเปลี่ยนความรู้ สอบถามปัญหาและร่วมกันคิดแนวทางแก้ไข ซึ่งในการเข้าเยี่ยมครั้งก่อนได้แก้ไขปัญหาไก่ป่วยตายจำนวนมาโดยการให้มีกองทุนยาและวัคซีนเพื่อให้มีการป้องกันโรคที่ดี ตามหลักการเลี้ยงที่ว่าโรงเรือนดี ไก่พันธุ์ดี การจัดการดี การป้องกันโรคดี  
  2. จุดประสงค์อีกอย่างคือการมาสอบถามความต้องการของกลุ่มเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับให้กลุ่มซึ่งกรมมีงบประมาณสนับสนุนมากลุ่มละ ๔,๐๒๐ บาท บทสรุปกลุ่มมีมติเลือกเอามุ้งตาข่ายสำหรับล้อมไก่ 
  3. และเรื่องอื่นๆได้แก่ ธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เรื่องการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์  การสร้างโรงเชือดไก่และตลาดไก่ประดู่หางดำโอกาสของผู้เลี้ยงรายย่อย
  4. นายหมั้น ถาคำ ประธานกลุ่มชี้แนะกิจกรรมของกลุ่มและบอกข่าวการอบรมนักศึกษา กศน.ที่จะมาเรียนรู้ดูงานที่ศูนย์เรียนรู้  ขอให้สมาชิกพัฒนากิจกรรมให้ดีน่าสนใจเป็นแหล่งเรียนรู้จะพากลุ่มนักศึกษาไปดูงานด้วย

สาธิตการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ด้วยถุงพีอี สำหรับเกษตรกรรายย่อย

 เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้เข้าดำเนินการสาธิตการสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพตามแบบของอาจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับกลุ่มเกษตกรผู้เลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายจำนวน ๒ บ่อ ได้แก่นายนายสุทน มาคำ และนายดวงติ๊บ วันดี ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สุชน ที่ให้การสนับสนุนการสาธิตครั้งนี้และทั้งสองบ่อก็จะเป็นแหล่งศ฿กษาดูงานของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งต่อไป
ทั้งนี้การทบ่อหมักก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อยกำลังได้รับการส่งเสริม เพราะมีต้นทุนต่ำและเหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงสัตว์จำนวนน้อย ซึ่งนอกจากจะบำบัดของเสียออกจากฟาร์มเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถนำก๊าซชีวภาพจากการหมักมาใช้ในการหุงต้มสำหรับครอบครัวขนาด ๔-๕ คน รวมทั้งกากอินทรีย์ที่ได้ก็ผ่านการย่อยสลายแล้วมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้อีกด้วย
 ปีนี้อาจารย์ทำถุงจากพีอีอย่างหนา แทนถุงพีวีซีอย่างบางแบบเก่าซึ่งน่าจะมีความทนทานได้มากปีกว่า ซึ่งอาจารย์บอกว่ามีทั้งข้อดีข้อเสีย   ข้อดีอีกอย่างคือถุงหล่อมาเป็นถุงสำเร็จไม่ได้ทากาวเหมือนของเก่า  ข้อเสียคือเวลาขาดหรือรั่วไม่สามารถจะซ่อมเองได้ต้องสละถุงที่ขาดไปเลย หรือถ้ายังไม่ได้เริ่มบ่อหมักแล้วมีรอยรั่ว ก็ส่งกลับโรงงานให้ทำใหม่ได้

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1และเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มเลี้ยงควายหมู่บ้านทุ่งก่อ

นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดเชียงราย และนายจันทร์ รักลีน ปฏิบัติงานมอบพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และมล็ดพันธุ์หญ้าอีกบางส่วน ให้กลุ่มเกษตรกรหมูบ้านอาหารสัตว์บ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ และออกเยี่ยมชมบ่อแก๊สชีวภาพของนายจุ๋มปี๋ ใจน้อย สมาชิกกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหมู่บ้านอาหารสัตว์นำร่องในปีนี้ อบรมอาหารสัตว์และทำบ่อแก๊สเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาเป็นเวลา ตอนนี้มีแก๊สใช้ได้อย่างเต็มที่ทดสอบดูแล้ว นอกจากนั้นนายดวงติ๊บ วันดี สาธิตการไถนาด้วยควายของตนเอง ให้ดูและเก็บภาพไว้นำเสนอผลงานของกลุ่มในโอกาศต่อไป
ตัวแทนกลุ่มที่มารับมอบท่อนพันธุ์และเมล็ดหญ้า

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การอบรมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการบันทึกข้อมูลทะเบียนสุนัข

 นายพืชผล น้อยนาฝาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายจำนงค์ สันกว๊าน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น(กลุ่มโซนกลางที่ประกอบด้วยอำเภอเมือง แม่ลาว ดอยหลวง เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง) เรื่องการบันทึกข้อมูลทะเบียนสุนัขในระบบสารสนเทศโรคพิษสุนัขบ้า  โครงการสร้างพื้นที่จังหวัดเชียงรายปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  ในส่วนของอำเภอเวียงเชียงรุ้งโด้แก่
  1. นายสุพล ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอ 
  2. นายมัดทาย กันทะแบน จากอบต.ทุ่งก่อ
  3. นายวรวุฒิ วงค์ชัย จาก อบต.ป่าซาง 
  4. นางณรินพรรณ จันกิติ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า 
  5. นายบุญโชค งามนอก จากอบต.ดงมหาวัน

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บริการรักษาสุกรนายบุญช่วย นันทะเสน บ้านป่าซางดอยแก้ว

นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลให้คำแนะนำเจ้าของสัตว์
 เมื่อเช้าวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้รับแจ้งทางงโทรศัพย์จากนายบุญชวย นันทะเสน เกษตกรบ้านป่าซางดอยแก้ว ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ว่าสุกรที่เลี้ยงขุมไว้มีอาการท้องเสียถ่ายเหลวนอนตายอย่างกระทันหัน อยากไห้เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอเข้าไปตรวจว่ามีสาเหตุมาจากอะไร เมื่อได้เข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีสุกรอยูสองคอก ป่วยซึมอยู่หนึ่งคอกอีกคอกปกติดี  น่าจะเกิดสุกรมีความเครียดจากการเปลี่ยนอากาศเพราะช่วงนี้มีฝนตกลงมาสลับกับอากาศกลางวันร้อนมาก ก็เลยอ่อนแอติดเชื้อทางเดินอาหารมีอาการท้องเสียดังกล่าว ได้ให้คำแนะนำและให้ฉีดยาในช่วงตอนเย็นๆ เพราะนายบุญช่วยไม่ได้ล้างคอกสุกร คนจับก็ไม่อยู่  จะฉีดยาคุมฝูงคงลำบากก็เลยแนะนำให้ทำตอนเย็น

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มอบเกียรติบัตรอาสาปศุสัตว์ดีเด่นให้นายสมัย สาวงษา

 นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงเชียงรุ้ง รักษาการณ์นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งมอบเกียรติบัตรอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดเชียงรายให้นายสมัย สาวงษา และเงินรางวัลอีก ๔๐๐๐ บาท ในที่ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้เกษตรกรที่ตั้งใจปฏิบัติงานช่วยเหลือราชการด้านปศุสัตว์อย่างดี ตลอดมามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ คลิกอ่านผลงานของนายสมัย สาวงษาที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ตรวจโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายชัยพัธร์ ทิพโยธิน รองนายกเทศมนตรีฯ นางสาวณรินพรรณ จันกิติ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ให้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานพัฒนาสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่นำโดย สพ.ญ.ธีรัตธาวัลย์ โตบันลือภพ ที่เข้าตรวจเยี่ยมกิจการของโรงฆ่าสัตว์ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเมื่อ เวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของโรงฆ่าสัตว์ให้ปลอดภัยถูกอนามัยเป็นไปตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ ต่อไป

นางสาวธีรัชธาวัลย์ โตบันลือภพ กำลังให้คำแนะนำต่างๆในการจัดการโรงฆ่าใหห้ได้มาตรฐานกับทีมงานท่านรองชัยพัชร์ ทิพโยธิน


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนระดับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๓  มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง และนำเสนอวาระเพื่อทราบของปศุสัตว์ ได้แก่การเข้มงวดการนำสัตวปีกเข้าเลี้ยงใหม่ การป้องกันการนำเป็ดจากต่างจังหวัดมาเลี้ยงไล่ทุ่ง และการประชาสัมพันธุ์การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำของกลุ่มบ้านห้วยห้าง
นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส เปนประธานการประชุมแทนท่านนายอำเภอพินิจ แก้วจิตรคงทอง ที่ไปอบรม นปส.

บรรยากาศการประชุมนายสุพล ปานพานนำเสนอวาระด้านปศุสัตว์วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและซ้อมแผนป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก H7N9

นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ของข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในช่วงเช้า และซ้อมแผนป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก H7N9 ในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมือ่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีวาระของแต่ละกลุ่มมาเพื่อทราบพิจารณา ที่น่าสนใจมีเรื่องตัวชี้วัดของกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี่การเลี้ยงสัตว์ การขึ้นทะเบียนสุนัขของกลุ่มสุขภาพสัตว์เพื่อยกระดับการเข้าสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์นำเสนอปัญหาการนำไก่ไข่มาเลี้ยงในเกษตรกรรายย่อยของหน่วยราชการอื่นที่ทำให้มีการลักลอบปลอมแปลงเอกสารการเคลื่อนย้ายการนำไก่เข้าเลี้ยงใหม่ของบางแห่ง  ส่วนกลุ่มสารสนเทศก็ไม่น้อยหน้านำเสนอการประเมินโซนการเลี้ยงสัตว์มาหารือเช่นกัน ปิดประชุมเที่ยงกว่านิดหน่อย และในตอนบ่ายมีการซ้อมแผนมีหมอพืชผล น้อยนาฝายเป็นผู้ดำเนินรายการ มีคุณอนุสิทธิ์ เหมืองหม้อ นักวิชาการ วิทยากรจากสาธารณสุขมาบรรยายสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน  มีหมอปราณี รอดเทียน จากปศุสัตว์เขต ๕ มาบรรยายสถาณการณ์ในสัตว์ ตลอดจนความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไข้หวัดนกสายพันธุ์H7N9

พนักงานสาวสวยจากธนาคารกรุงไทยสาขาแม่จันมาประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนทำบัตรเครดิตและทำประกันภัยแบบต่างๆ ช่วงก่อนการประชุมด้วย

หมอพืชผล น้อยนาฝาย แนะนำนายอนุสิทธิ์ เหมืองหม้อ นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทีบรรยายไข้หวัดนกด้านคน
บรรยากาศการบรรยาย หมอปราณี รอดเทียน หมอจำนงค์ สันกว๊าน คุณอนุสิทธิ์ เหมืองหม้อ หมอพืชผล น้อยนาฝาย
บรรยายกาศการระดมสมองในการซ้อมแผนบนโต๊ะตามสถานการณ์สมมุติ