วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประชุมประจำเดือนของข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย


นายวิทยา จินตนาวัฒน์ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อบ่ายวันที่ ๒๘ อสิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
  

อบรมการลงบันทึกการระบาดของโรคเพื่อพัฒนาบุคคลากรด้านปศุสัตว์

 นายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสขภาพสัตว์ จัดการอบรมการลงบันทึกข้อมูลระบาดวิทยา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในระบบ e-Smartsurveillance เพื่อพัฒนาบุุคลากรด้านปศุสัตว์ของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์ทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

นายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง นำขบวนเดินรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก เมือช่วงเช้าวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีกิจกรรมต่างๆดังนี้

  • การเดินรณรงค์ของสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต.ป่าซาง นักเรียนอนุบาล อาสาปศุสัตว์ เจ้าของสัตว์ที่มาร่วมงาน 
  • การอบรมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า 
  • แจกเอกสารวิชาการ
  • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  • การให้บริการลดประชากรสุนัขแมว โดยทำหมัน และฉีดยาคุมกำเนิด
  • การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย ถ่ายพยาธิน้องๆลูกๆหลานๆจากศูนย์เด็กเล็กเข้าร่วมขบวนด้