วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ร่วมกิจกรรมซ้อมแผนไข้หวัดนกปี๒๕๕๙


เสร็จจากการนำเสนอแต่ละเหตุการณ์ก็ต้องมีภาพรวมดีๆแบบนี้ครับ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งและนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ร่วมกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันโรคไข้หวัดนก เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมซ้อมแผนควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมทีค การ์เดน รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย มี ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่สัตวบาลประจำอำเภอ เจ้าหน้าที่ไข้หวัดนกทั้ง ๑๘ อำเภอร่วมกันระดมสมอง ซ้อมแผนตามแบบเหตุการณ์สมมุติ โดยแบ่งเป็น ๔ โซน เสร็จแล้วนำเสนอผลการระดมสมอง ได้รับความรู้แนวทางปฎิบัติการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกเป็นอย่างมาก สมตามจุดประสงค์ของการอบรม

นายนิคม ดอกสลิต นำเสนอของโซน ๓
นางสาวพรวิมล ปาทา นายสัตวแพทย์ปฎิิบัติการอำเภอแม่สรวย นำเสนอของโซน ๔
นายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง นำเสนอของโซน ๒
นายทิวากร บำรุงรส ปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่น นำเสนอของโซน ๑

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ตรวจสอบการฝังไมโครชิพในกระบือโครงการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตกระบือ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ นำโดยนายสริยัติ คอนชัยศรี  นายนิทิศ จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาล ร่วมกันตรวจสอบการฝังไมโครชิพกระบือโครงการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตกระบือปี ๒๕๕๘ ว่ายังมีอยู่หรือไม่ มีการเพิ่มจำนวน ลูกเกิดเป็นอย่างไร ผลจากเกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโป่ง ๑๐ ราย กระบือแม่พันธุ์ ๒๐ ตัว มีลูกเกิด ๑๘ ตัว ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มฯเป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ร่วมพิธีบวชป่าเลี้ยงผีขุนน้ำปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 70 ปี การครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมพิธีบวชป่าเลี้ยงผีขุนน้ำปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 70 ปี การครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ .บริเวณป่าต้นนำ้ห้วยป๋างควายบ้านป่าซางดอยแก้ว หมู่16 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยมีท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นประธาน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.ป่าซาง ผอ.สำนักจัดทรัพยากรป่าไม้ ประชาชน ครู นักเรียน มาร่วมกันจำนวนมาก
เดินขึ้นถึงยอดเขามีหินก้อนใหญ่สามก้อนเป็นจุดชมวิวมองดูตัวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง บวชป่า

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอร่วมบวชต้นไม้ด้วย

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานกับนายอำเภอที่ อบต.ดงมหาวัน

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายอนันต์ สมุทธารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำหัวหน้าส่วนราชการออกตรวจเยี่ยมและติดตามการปฎิบัติงานของ อบต. ดงมหาวัน ณห้องประชุมของ อบต.ดงมหาวัน  ชี้แจงความจำเป็นที่ต้องมาตรวจเยี่ยม ตลอดจนให้หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะชี้แจงกิจกรรมของแต่ละหน่วย และรับฟังปัญหาอุปสรรคของ ทีมงานของ อบต.ด้วยวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การฝึกอบรมหลักสูตร"การผลิตและการใช้อาหารหมักสำหรับเลี้ยงไก่พื้นเมือง"

แนะนำวิทยากรบรรยาย
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายไชยนิรันตร์ สนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง และทีมงาน ดำเนินการ การฝึกอบรมหลักสูตร"การผลิตและการใช้อาหารหมักสำหรับเลี้ยงไก่พื้นเมือง"ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่องผลการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสู่การเลี้ยงระบบอินทรีย์ในเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีการบรรยาย สาธิต และมอบอาหารลูกไก่ มอบวัสดุปรับปรุงฟาร์มด้วยจำนวนหนึ่ง
แนะนำตัวปศุสัตว์อำเภอดอยหลวงบ้านไกล้เรือนเคียง

โแมหน้าผู้เข้าอบรม สว.สูงวัยเป็นส่วนใหญ่

เข้าสู่เนื้อหาวิชาการอาหารสัตว์

สาธิตการหมักอาหารทำจริง ลงมือทำจะได้นำไปปฎิบัติที่บ้านหรือฟาร์มได้


บันทึกภาพรับมอบอาหารลูกไก่ วัสดุอุปกรณ์ไปพัฒนาฟาร์มให้เข้าสู่ฟาร์มมาตรฐานอินทรีย์วิถีชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปฎิบัติงานเป็นวิทยากร ครู ข.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนุญ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้เป็นคณะทำงานวิทยากร ครู ข.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนุญ  ดำเนินการอบรมให้วิทยากรประจำพื้นที่ครู ค. ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีวิทยากรพิ้นที่จาก ๔๓ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๑๗๒ คน การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ส่งมอบไก่ประดู่หางดำให้เกษตรกรผู้ร่วมวิจัยเรื่องผลการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแบบอินทรีย์ในเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 เมื่อเช้าวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยวิจัย นายหริพันธ์ มณีจันท์สุข ปศุสัตว์ตำบล ดำเนินการส่งมอบไก่ประดู่หางดำให้เกษตรกรที่อาสาร่วมวิจัยเรื่องผลการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแบบอินทรีย์ในเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน ๖ ราย ครบตามจำนวนเป้าหมาย ขั้นตอนต่อไปจะได้อบรมความรู้การทำอาหารแบบอินทรีย์ และแนะนำการจัดการฟาร์มเข้าสู่ระบบ แล้วเก็บข้อมูลทั้งสามด้านอันได้แก่ ผลตอบแทนรายได้ การตลาดที่เหมาะสม และประสิทธิภาพการเลี้ยง ด้วยหวังว่าจะเป็นข้อมูลตัดสินใจสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่สนใจการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำต่อไป ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)และกรมปศุสัตว์