วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เช้าอำเภอยิ้มบ่ายปรองดองสมานฉันท์ที่อำเภอแม่ลาว


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มโซนกลางอำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเมือง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มและโครงการปรองดองสมานฉันท์ของอำเภอแม่ลาว ช่วงเช้ามีกิจกรรมการทำหมันสุนัข แมว รักษาให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ตอนบ่ายมีแจกนมสดให้ดื่ม จัดนิทรรศการความรู้ด้านปศุสัตว์
ลงทะเบียนรับบริการ
น.สพ.พืชผล น้อยนาฝาย กับนายสัตวแพทย์ที่บรรจุรุ่นล่าสุด

นายนิคม ดอกสลิด ปสุสัตวือำเภอเมืองเชียงราย กับนักศึกษาสัตวแพทย์มหาลัยมหิดล
นายสงวน วงผาบ จาก ปศสัตว์อำเภอเมือง
พี่สอนน้อง
ดูอาการก่อน รอเวลากลับบ้าน

เริ่มฟื้นได้เวลากลับบ้าน
หลบฉากนิด มาสร้างภาพ สุข สนุก กับงานครับ ไม่เครียด


วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ได้ป้ายศูนย์บริการมาแล้วครับตามนโยบาย


 เมื่อเช้าวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการติดตั้งป้านศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษ๖ร(ปศุสัตว์) ของสำนักงานที่ได้รับจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ที่ให้มีการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว พร้อมรายงานจังหวัดต่อไป


รับแจ้งโคป่วยและให้บริการแนะนำการเลี้ยงให้แก่นายสายัญ แดนศิริ  บ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน

ให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่แก่นายอินจันทร์ สิทธิขันแก้ว กำนันตำบลทุ่งก่อ
นายเชิดชัย แสงสุข ผู้ใหญ่บ้านบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ

  
บริการรักษาโคเนื้อนายอุดม วงศาพรม บ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ


วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การจัดตั้งศูนย์บริการและช่วยเหลือผลิตผลด้านปศุสัตว์(ระดับอำเภอ/ตำบล)

บริการฉีดวัคซีนไก่ชน ซุ้มยอดเสน่ห์
 ทำตามนโยบาย  คำสั่่งจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายที่ ๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการและช่วยเหลือผลิตผลด้านปศุสัตว์(ระดับอำเภอ/ตำบล) เพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือผลผลิตด้านปศุสัตว์ระดับอำเภอ/ตำบลและศูนย์บริการและช่วยเหลือผลิตผลด้านปศุสัตว์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นกลไกสำคัญในการรวบรวมข้อมูลด้านปศุสัตว์ และประสานงานแก้ไขปัญหา รับเรื่องร้องเรียนต่างๆด้านปศุสัตว์มีหน้าที่บริการ ประสานงาน ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อและขอความช่วยเหลือให้เรียบร้อย รวดเร็วภายใน ๑ วัน
เป็นงานที่ปกติก็ทำอยู่แล้วเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มการออกคำสั่งให้เป็นหลักฐานยืนยัน และเน้นหนักให้ทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง กันเลยทีเดียว 
ดำเนินการติดป้ายหน้ามุขของอำเภอ

บริการรักษาพยาบาลสัตว์จุดบริการข้างตึกที่ว่าการอำเภอ

ให้คำปรึกษาการเลี้ยงสุกร

รับแจ้งเหตุขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสัตว์ 
ให้คำแนะนำ อสอำเภอในการเลี้ยงไก่แบบพอเพียง

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕

นาสุพล ปานพาน ปศอ.เวียงเชียงรุ้ง และนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงค์ ปศอ.ขุนตาล ร่วมตรวจที่ร้านแสงทอง
วันนี้ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตวืเขต ๕ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายจัดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ มีนายศราวุฒิ เขียวศรี,นายพัฒนศิริ ดำรงประเสริฐนายณัฐวิทย์ อิ่มมาก,นางสาวชำนัญนุช พิมพ์พิสุทธิ์ และนางสาวหทัยภัตร กลิ่นสุข เป็นทีมงานจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ มาบรรยายแนะนำพาไปสอนขั้นตอนการตรวจร้าน ๔ ร้านได้แก่ร้าน น้ำปิง ๒ สาขา ร้านเชียงรายอาหารสัตว์ และร้านแสงทอง มีเจ้าหน้าที่ทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์เชียงรายด้วย ได้แนวความรู้ในการออกเยี่ยมร้านขายอาหารสัตว์พอสรุปสังเขปดังนีี้
  1. การติดป้ายบางร้านยังไม่แสดงจุดที่เห็นได้ชัด ป้ายยังเขียนไมถูกต้องตามกฎหมาย
  2. มีการนำยาและอาหารสัตว์ที่ไม่ทะเบียนมาขาย
  3. มีการแบ่งรีแพ็คอาหารขาย
  4. มีสัตวแพทย์คุมร้านที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาคุมตามเวลาที่แจ้งไว้
  5. เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งบัตรพนักงานทุกครั้งที่เข้าตรวจ ลงบันทึกต่างๆตามแนวปฎิบัติมีการลงรายมือชื่อ ผู้ตรวจ เจ้าของร้าน พยาน การถ่ายรูปหลักฐานต่างๆ


ภูมิปัญญาชาวบ้าน

นายบุญชวน มะลัยโย เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย แนะนำการถอนขนใต้ปีกไก่เพื่อให้ไก่คุ้นหรือเชื่องจับง่ายๆ ในที่ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมงานวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ลุงบุญชวน ชอบพูดให้ขำๆบอกว่า "ไก่ตัวไหนดื้อเราต้องถอนขนขา" จริงๆแค่ใช้ขาช่วยหนับบังคับไก่เท่านั้นเอง ลองดูลีลาลุงชวนกับลุงหมั้นหนอกล้อกันนะครับสนุกดีครับ

ขณะที่ลุงชวน เกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์ระดับเขต กำลังสาธิต ลุงหมั้น ถาคำ อาสาปศุุสัตว์ดีเด่นระดับเขต แชวว่าทำไมไม่ท่องคาถาด้วยสิว่า" ขนแหออกไปขนกุ้นออกมา.."(ขนแห..ขนดื้อขนกุ้น..ขนเชื่อง..คำเมืองครับ)

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมขบวนแห่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า

 ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมขบวนแห่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎคม ๒๕๕๗ ณ ไร่แม่ฟ้หลวง(อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง บ้านป่างิ้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย) 


ทุกภาคส่วนของอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมใจกันร่วมถวายความจงรักภักดีและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแด่ชาวเชียงราย
 ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันมาเช่นกันวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมงานวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน

สอบถามปัญหาการฟักของตู้ฟักไข่
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการประชุมพบกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมงานวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำให้เปนอาชีพที่ยั่งยืน ที่บ้านนายติ๊บ บั้งเงิน ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือองบ้านห้วยห้าง เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีสมาชิกมาประชุม ๙ คน เน้นย้ำแนวทางการปฎิบัติในการจัดการฟาร์ม เพื่อสร้างมาตรฐานของการเลี้ยงไก่แบบปล่อยหากินอิสระ(FREE RANGE )  การใช้ตู้ฟักไข่การเรียนรู้วิธีการฟัก ส่องใข่ การบันทึกข้อมูลการฟัก เพื่อทราบข้อมูลนำไปปรับแก้ไขการฟักไข่ไม่ออก  แลกเปลี่ยนหาภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ของแต่ละคน  เช่นการคัดไก่ของลุงชวน  การถอนขนเพื่อให้ไก่เชื่องและคุ้น การอาบน้ำไก่เพื่อให้ลืมลูก (ทำสาวแม่ไก่)การปลูกสมุนไพรไว้ให้ไก่จิกกินตลอดเวลา  การปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ เพื่อตัดมาเลี้ยงไก่ และนัดหมายการไปอบรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
     เสร็จจากการประชุมรับประทานต้มไก่ประดู่หางดำและไปเยี่ยมเกษตกรรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ นางบัวอร สุขเกษม มีไก่ประดู่หางดำเลี้ยงปล่อยในสวนที่มีรั้วชีเมนต์ รอบบ้าน ประทับใจน่าดูมาก

แนะนำให้นำลูกไก่ออกมากกหลังจากเจาะเปลือกไข่ออกมาแล้ว

บันทึกความจำกิจกรรมของสาชิก

บรรยากาผู้เข้าร่วมประชุม

การเลี้ยงไก่ของป้าบัวอร สุขเกษม
มีตัวสีขาวโผล่ออกมาสองตัวแปลกดี


แม่ไก่กกลูก


ผู้เขียนกับบริเวณเลี้ยงไก่ของป้าบัวอร สุขเกษม

วางอาหารน้ำไว้ตามสวนหลายจุดเพื่อให้ไก่แยกกันกินไม่แย่งจิกกัน

พ่อแม่ไก่สมบูรณ์สวย ออกไข่มากกว่า๒๐ฟองต่อรอบ


ลูกไก่พร้อมจำหน่าย พ่อพันธุ์ สองตัว


บรรยากาศการพักผ่อนสบายๆ