วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบแบบรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านดงชัย 
 เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายสุพล ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ร่วมกับหัวส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานในการผลิตอาหารปลอดภัย กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำภายใต้กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร , กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ,การขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ณ.หอประชุมที่ว่าอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ

นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน

นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ
นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวันนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน

อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก

เรียนรู้การส่องไข่ การใชู้้ฟักเพื่อเพิ่มผลลผลิตอย่างสม่ำเสมอ
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดการอบรมเกษตรกรในโครงการศูนย์เครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตร(ด้านปศุสัตว์)เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2561ที่เครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตรบ้านเหล่า หมู่ที่ 6ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
แนะนำการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระฟรีแล้นท์


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคคนหนุ่มสมาทฟารมเมอรกับผู้ใหญ่มากประสบการณ์


สนับสนุนปัจจัยการผลิตไก่พื้นเมืองประดู่หางดำให้ศูนย์ผลิตลูกไก่เครือข่ายเกษตรกรเวียงเชียงรุ้ง

 วันที่ 29  พฤศจิกายน 2561
สนับสนุนปัจจัยการผลิต(ตู้ฝักไข่ งบ สกว.)
    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย (คณะผู้วิจัย)ส่งมอบตู้ฝักไข่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัย(สกวฺ)ให้กับศูนย์ผลิตลูกไก่คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ ณ บ้านเหล่า หมู่6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มในการประกอบตู้ฝักต้นทุนต่ำ เพื่อส่งเสริมและผลิตลูกไก่ประดู่หางดำให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ร่วมงานพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

 25/11/2561นายสุพล ปานพาน ปสุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปร่วมงานพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยห้าง ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธี มีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนบ้านห้วยห้าง ร่วมกิจกรรมจำนวนมากวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประชุมโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดำที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายสันติ พรพิพัฒสิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ เดินทางไปร่วมประชุมหารือ ทำข้อเสนอเชิงหลักการ concept paper แผนงาน Spearheadด้านสังคม และแนวทางการตลาดและพัฒนาต่อยอดโครงการวิจัยไก่ประดู่หางดำที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ มี รศ. ดร.ศิริพร กีรติการกุล เป็นประธานการประชุมเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ลุงบุญชวน มะลัยโย

เยี่ยมเยาวชนคนรักควายในโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงรายพอดีกับนักเรียนกำลังเกี่ยวข้าวพอดี

เพิ่มคำอธิบายภาพ
ประชุมการตลาดไก่ประดู่หางดำในห้างใหญ่ๆ