วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก

เรียนรู้การส่องไข่ การใชู้้ฟักเพื่อเพิ่มผลลผลิตอย่างสม่ำเสมอ
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดการอบรมเกษตรกรในโครงการศูนย์เครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตร(ด้านปศุสัตว์)เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2561ที่เครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตรบ้านเหล่า หมู่ที่ 6ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
แนะนำการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระฟรีแล้นท์


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคคนหนุ่มสมาทฟารมเมอรกับผู้ใหญ่มากประสบการณ์
ไม่มีความคิดเห็น: