วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ข่าวปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งรายวัน


บ้านดงชัย เขาตั้งใจจะแปรรูปไก่พื้นเเมืองประดู่หางดำ ซึ่งมีการเลี้ยงกันมากในชุมชนเป็นสินค้าเด่นอีกอย่างนอกจากที่จะมีข้าวอินทรีย์ เมล่อน ส่วนที่ท่องเที่ยวก็มีดอยพระบาททุ่งก่อ อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำที่สวยงามด้วย

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ร่วมกิจกรรมกับ กศน.เวียงเชียงรุ้ง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอได้เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงชียงรุ้ง เมื่อเช้าวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้งมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 82คน

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โครงการเพิ่มทักษะอาชีพด้านการปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพด้านการปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

เช้าวันที่ 10 ก.ค.2561 สนง.ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์จังหวัด จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพด้านการปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ที่ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์)นายสุรพงค์ มณีวรรณ บ้านเหล่า หมู่ที่6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ตามเป้าหมายเกษตรกร 10 ราย
เช้าวันที่ 10 ก.ค.2561 สนง.ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์จังหวัด จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพด้านการปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ที่ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์)นายสุรพงค์ มณีวรรณ บ้านเหล่า หมู่ที่6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ตามเป้าหมายเกษตรกร 10 ราย

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมเปิดโครงการปฎิบัติงาน ผ่าตัดทำหมัน ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ณ.วัดฝั่งหมื่น เป็นกิจกรรมเทอดพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติองค์ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ  ในโครงการคนปลอดโรคสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ มีกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว 20 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีทีมนายสัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  ร่วมกับกองสาธารณสุข เทศบาลนคร เชียงราย เป็นเจ้าภาพ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโซนกลางเมือง เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง แม่ลาวร่วมกันดำเนินการ


และวันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐น. ปศุสัตว์อำเภอร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่๗/๒๕๖๑  เพื่อชี้แจงวาระด้านปศุสัตว์อันประกอบด้วยสถาณการณ์โรคสัตว์ในพื้นที่ การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ และการสั่งจองพันธุ์สัตว์โครงการไทยนิยมยั่งยืนของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดพะเยาวันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ปศุสัตว์อำเภอ ออกปฏิบัติงานตรวจโรคฆ่าสัตว์ในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
 ตรวจโรงฆ่าสัตว์ปีกวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยห้าง


 ตรวจแนะนำร้านปศุสัตว์โอเค ร้านกัลยาบ้านเหล่า ตรวจโรงฆ่าวัว ควายและสุกร ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า