วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

ติดตามลูกควายเกิดในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

 เมื่อวันที่30มกราคม2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมติดตามลูกเกิดของควายกลุ่มเลี้ยงควายของนายชัชวาล จอมกิติ บ้านทุ่งก่อหมู่ที่ 4 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นควายที่ได้รับจากโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ เกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562ได้ตัวแรก ลูกเพศผู้ สมบูรณ์แข็งแรงดีวันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

ร่วมประชาคมแผนพัฒนากับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมออกดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ โดยการประชุมประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ร่วมรับฟังปัญหาด้านการเกษตรปศุสัตว์ ของชาวบ้าน
เช้าวันที่ ๒๙มกราคม ๒๕๖๒ที่บ้านโป่งหมู่ที่ ๑๕
ประกบท่านปลัด อบต.ทุ่งก่อและ ทหาร

 ตอนบ่ายของวันที่29มกราคม2562ที่บ้านหมู่7 บ้านน้ำตกพัฒนา ส่วนใหญมีแต่คนสูงวัยมาเข้าร่วมประชุมประชาคม

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

“โครงการประชุมสัมนาผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562  นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เข้าร่วมประชุมสัมนา “การปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ”

ที่...กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำโดยนายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมสัมนา “การปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ”และโครงการปปศุสัตว์โอเครต้นแบบ ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
มีการชักถามแลกเปลี่ยน

บรรยากาศการประชุมสัมนา

 
 โดยมีผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ภายในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 58 ราย ทั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหาการดำเนินกิจการ ให้คำปรึกษา และร่วมกันหาแนวทางการแก้ใข เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์ ภายในจังหวัดเชียงรายมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยแน่นย้ำการปฏิบัติงานและการดำเนินกิจการที่ ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหลัก
มีนางสาวธีรัชธาวัลย์ โตบันลือภพ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ บรรยายตลอดรายการ
ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ปสุสสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พนักงานตรวจโรค และผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมในการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รับฟังการบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” จากผู้ผ่านการฝึกหล ักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑“เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด บก.ทท.โดยมี นาย บุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธี นำส่วนราชการฯ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร. จำนวน ๕๑๐ คน เข้าร่วมรับฟังณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย  เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

เสวนาปัญหาของชุมชน

วิทยยากร๙๐๔

นายอำเภอกราบ

นายอำเภอมอบรางวัล

การอบรมที่มีแต่ความเป็นระเบียบ

นายอำเภอกับหัวหน้าส่วนราชการ

บรรยากาศการจิบกาแฟระหว่างพัก

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

ประชุมสมัชชาวัฒนธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยมีนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในการประชุม และมีนายอมร กิตติกวางทองวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๔) และการดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมระดับอำเภอ ซึ่งมีภาคีเครือข่าย คณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม โดยมีกิจกรรมการคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมอำเภอ และร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ ตามหลักคุณธรรม ๔ ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมระดับอำเภอ ในการรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สู่อำเภอคุณธรรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


 ปศุสัตว์อำเภอร่วมด้วย เป็นหนึ่งกรรมการสมัชชาวัฒนธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง


วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562

ร่วมกิจกรรมประกวดโค กระบือ ที่เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย

 เมื่อวันที่18 มกราคม 2562 ร่วมเป็นกรรมการประกวดโค กระบือตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตำบลดอยลาน ปี 2562 ที่ลานอเนกประสงค์ ม.3 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ปีนี้คึกคักเหมือนเดิม
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมออกหน่วยให้บริการ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ "


วันที่ ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และมอบเวชฑ์สัตว์แก่เกษตรกรที่มารับบริการตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ้านเวียงราชพลี หมู่ที่ ๙ ตำบลดงมหาวัน  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย