วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การตรวจประเมินสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ(ธกค.)ดีเด่น ปี ๒๕๕๘ ประเภทกลุ่ม M

   เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายวิทยา จินตนาวัฒน์ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทั้ง ๑๗ อำเภอร่วมกันเป็นกำลังใจให้นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์อำเภอพานพร้อมทีมงานเครือข่ายกลุ่มเลี้ยงโค กระบือ ในโครงการ ธกค ที่เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ(ธกค.)ดีเด่น ปี ๒๕๕๘ ประเภทกลุ่ม M จำนวนแม่โค กระบือ ๒๐๑-๔๐๐ตัว ที่มีประธานกรรมการท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย นำทีมมาประเมิน เยี่ยมชมฟาร์มสมาชิกกลุ่มโคเนื้อฯตำบลดอยงาม จำนวน ๕  รายและฟังการนำเสนอผลงานที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
   กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีการร่วมมือบูรณาการหลายๆภาคส่วน เป็นที่ประทับใจทั้งกรรมการประเมิน และผู้เข้าร่วมเป็นกำลังใจ