วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับท่านรองอธิบดีวีรชาติ เขื่อนรัตน์

 เนื่องในโอกาสที่ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เดินทางมาเยี่ยมชาวปศุสัตว์เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดเชียงราย ท่านรองฯเข้าประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดนโยบาย มายเช็ต ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตัวชี้วัด ประสบการณ์อันมากมายของท่านมีคำต่างประเทศอีกหลายอย่าง  และชื่นชมการทำงานของชาวเชียงรายจน เขินกันไปหมด
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

ทีมปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งไปร่วมงานไถ่ชีวิตโค กระบือที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชชียงรุ้ง เลขานุการฝ่าย ทำหน้าที่ฝ่ายบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 และนายจันทร์ รักลีน เป็นกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ มีหลายต่างเตรียมความพร้อม  เช่น
--ฝ่ายตรวจรับสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์ก่อนส่งมอบให้เกษตรกร 
--ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายอาหารการต้อนรับ
 ซึ่งจัดพิธีในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ณ หนองมโนราห์ ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ร่วมจัดสถานที่


นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ร่วมจัดสถานที่

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปบันทึกภาพวันเตรียมงานและร่วมซ้อมพิธีการ

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมบันทึกภาพ
ภาพรวมกลุ่มคณะทำงานหลังพิธีเสร็จเรียบร้อย รอเวลาเก็บข้าวของกลับที่ตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

ประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้าง ประจำเดือนกันยายน๒๕๕๙เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประชุมชี้แจงกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้าง เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคของกลุ่มประจำเดือน แจ้งข่าวการมาประเมินฟาร์มไก่และโรงฆ่าไก่(แปรรูป)ของกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ขอให้แต่ละฟาร์มช่วยปรับปรุงฟาร์มให้ดี และสุดท้ายมอบเวชภัณฑ์ให้สมาชิกกลุ่ม
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559

ร่วมบุญและประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน.๒๕๕๙  เช้า ๐๖.๐๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปทำบุญวันพระที่วัดพระบาทวิหารทองคำ บ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวันร่วมกับนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  และ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่๙/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นประธานกาประชุม หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง