วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ร่วมงานรับโล่งานวิจัยดีเด่น ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.)เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมKingPower กรุงเทพฯ

รองนายยกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง มอบโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว.ให้ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน
รองนายก.พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง.รัฐมนตรีสำนักนายกให้เกียรตินักวิจัยมาไกลจากดอยร่วมถ่ายภาพหน้าบูทแสดงงานวิจัยด้วย...
 ขอบคุณทุกคนในทีมงานแต่ละชุดโครงการ ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกรที่ร่วมวิจัย
 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มอบช่อดอกไม้กำลังใจ
 อาจารย์มาร่วมแสดงความดีใจรศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล ผู้ประสานงานโครงการฯ เปิดโอกาสให้ถือโล่รางวัลถ่่ายภาพความภาคภูมิใจ 


เพราะเราช่วยกันจึงมีวันนี้.
วันที่ดีภูมิใจกันทุกท่าน
 ยิ้มระรื่นเริงร่าสุขสำราญ
 ใจเบิกบานงานดีเด่นเป็นรางวัล

อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตร กลุ่มที่ ๒

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และทีมงานของปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้ไปบรรยายการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยากรเกษตรกรนายติ๊บ บั้งเงิน และนายบุญชวน มะลัยโย เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำดำเนินการ บรรยายการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตร ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยห้าง ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  นอกจากการอบรม แล้วมีการเดินดูการเลี้ยงของสมาชิกที่เลี้ยงไก่ประสบความสำเร็จในระแวกไกล้ที่อบรมด้วยด้วย
บรรยายประกอบการดูวีดีโอการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ

นายบุญชวน มะลัยโย


ดูงานบ้านนางอัมพร พลฤทธิ์

ดูงานบ้านนายติ๊บ บั้งเงิน


การทำอาหารหมักลดต้นทุนสูตรหยวกกล้วย นำตาลทรายแดง เกลือ (๑๐๐ต่อ๔ต่อ๑)


วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ร่วมประชุมวางคณะกรรมการแผนการพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนในอำเภอ

 23 ก.พ.2559เวลา 09.09น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ อ.เวียงเชียงรุ้ง เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนในอำเภอทั้งหมดให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในภาวะแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมี หน.ส่วนราชการ กำนัน ผู้บริหาร อปท. ปลัด อปท. ผอ.รพ.สต.จนท.สาธารณสุข เข้าร่วมประชุม
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทีมงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมออกบริการประชาชนด้านปศุสัตว์.ที่บ้านห้วยหมากเอียก ต.ป่าซาง

มอบรางวัลผู้มาร่วมงาน
เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2559 เวลา 09.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย พร้อมด้วยทุกส่วนราชการ ,รัฐวิสาหกิจ,กิ่งกาชาด,วิทยาลัยการอาชีพ,อบต.ป่าซาง,กำนัน ผญบ. ร่วมออกหน่วยบริการ อ.ยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียดได้ร่วมกันกล่าวคำปฎิญานตนเพื่อปกป้องเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และชี้แจงเรื่องไฟป่าหมอกควัน ภัยแล้ง หมู่บ้านรักษาศีลห้า ปัญหายาเสพติด ความปรองดองสมานฉันท์ความรู้ รัก สามัคคีฯโดยมีราษฎรร่วมกิจกรรมประมาณ 250คน
มอบรางวัลให้ผู้โชคดี
ลงทะเบียนรับบริการ
ร่วมเปิดงานและกล่าวปฎิญาณตน


นายอำเภอพบประชาชน

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งนำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่กับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ณ บ้านทุ่งก่อ ม.๔ ต.ทุ่งก่อ เมื่อเช้าวันที่ 17 กพ.2559เช้าวันที่๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ที่บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ บูรณางานกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่สอง สรุปผลฎิบัติงานดังนี้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข แมว 86 ตัว ยาคุม 13 ตัว รักษาตัวป่วย 4 ตัว ยาถ่าย 20 ต้ว


เช้าวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ บูรณาการกิจกรรมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าที่บ้านหมู่6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย สรุปงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 258 ตัว ถ่ายพยาธิ13 ตัว ยาคุม13 ตัว รักษาแมวป่วย 3 ตัวสุนัขป่วย 2 ตัว