วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 นายนพพร มหากันทา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมข้าราชการของสำนักงานปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์2560  มีเจ้าหน้าที่จากทั้ง18 อำเภอเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง รวมทั้งผู้อำ นวยการศูนย์วิจัยการปศุสัตว์ที่๕เชียงราย  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงรายด้วย มีวาระการนำเสนอข้อราชการเพื่อพิจารณาของแต่ละกลุ่มฝ่าย ตลอดจนการติดตามงานโครงการต่างๆ ปิดประชุมเวลาเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วรัปประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


ต้อนรับการดูงานจากเกษตรกรอำเภอเมืองเชียงราย

นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลจับเลือกไก่แม่พันธุ์ประดู่หางดำ
 เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางสาวรัฐญาภรณ์ สุริยะเสน ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์ นายเฉลิม สุขเกษม อาสาปศุสัตว์ คนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ นำคุณรุ่ง อนุเคราะห์ เกษตรกรหัวก้าวหน้าจากบ้านด้ายหนองหล่ม อำเภอเมืองเชียงราย ดูงานการเลี้ยงการจัดการคอกเล้าโรงเรือนแบบป้องกันโรคทางชีวภาพ ตลอดจนแนะนำการเลี้ยงการจัดการด้านวัคซีนในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง แล้วจับแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำไปทดลองเลี้ยงจำนวน ๖ ตัว
นางสาวรัฐญาภรณ์ สุริยะเสน ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์ ออกแรงจับไก่กันหน่อยนายเฉลิม สุขเกษม อาสาปศุสัตว์ ช่วยชั่งน้ำหนักไก่


เจ้าหน้าที่สัตวบาล บริการทำหมันเพศผู้สุนัข

ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแมว

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ร่วมงานโครงการ “การจัดนิทรรศการและการพฒั นาอาชีพการเลยี้งไก่ประดู่หางดา ด้วยปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”ทที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศผลแข่งขัน ขอแสดงกับทุกๆทีมครับ
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเววียงเชียงรุ้ง และนายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง นำเกษตรกรจากพื้นที่ ไปร่วมงานโครงการ “การจัดนิทรรศการและการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำด้วยปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง”ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นอกจากนั้นยังร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกออาหารพื้นบ้านจากไก่พื้นเมืองประดู่หางดำด้วย
อาจารย์ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล หัวหน้าผู้ประสานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในเกษตรกรรายย่อย กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการ

รศ.ดร.จุฑารัตน์  เศรษฐกุล จากหัวหน้าฝ่ายเกษตร สกว.กล่าวเปิดงานกิจกรรมการแข่งขันการประกอบอาหารพื้นเมืองวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

มอบไก่ไข่ให้เกษตรกรตามโครงการปศุสัตว์อินทรีย์

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปฎิบัติงานตามโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ โดยนำไก่ไข่อินทรีย์ ไปมอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓ รายจำนวน ๓๐ ตัว เพื่อเลี้ยงนำร่องแล้วนำผลผลิตไข่ไก่อินทรีย์ไปจำหน่ายในตลาดสีเขียวของชุมชน บ้านสันไทรงาม  เมื่อบ่ายวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เกษตรกรที่รับไก่ไข่ได้เตรียมเล้าโรงเรือนไว้แล้วตามที่ได้แนะนำไว้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา เกือบจะเรียบร้อยสมบูรณ์ ขาดอ่างจุ่มเท้าหน้าเล้ากำลังจะทำแบ่งไก่ไข่ไปเลี้ยงคนละ ๑๐ ตัว
 

เกษตรกรน่ารักมากล้างกรงใส่ไก่ให้เรียบร้อยพร้อมส่งคืน

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มาตรวจราชการเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มาตรวจราชการตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้แวะเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พบปะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายบางส่วนที่รอรับ ณ ห้องประชุมสำนักงาน เมื่อเช้าวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ติดตามความก้าวหน้า ความเข้าใจนโยบายกระดาษ A4 และรวบรวมปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่สะท้อนจากระดับพื้นที่อำเภอในภารกิจดังกล่าว.
ชื่นชมแล้วมอบหมายภารกิจ