วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

“สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกหน่วยตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”

 🐕🐩สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข🐩🐕
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  อำเภอแม่ลาว อำเภอเมือง และอำเภอเวียงชัย   ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ หอประชุมบ้านเด่นสันทราย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  มีประชาชนนำสุนัข แมวมารับบริการ ๑๔ ตัวบริการผ่าตัดเนื้องอกที่คอน้องหมาของวัดจากอำเภอขุนตาลด้วย

กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ( นิลเวียงเชียงรุ้ง) ไปศึกษาดูงานการทำใส้กรอกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

 เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ( นิลเวียงเชียงรุ้ง) จำนวน ๘ ราย ไปศึกษาดูงานการทำใส้กรอกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ให้มีคุณค่าทางการตลาดอย่างหลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นความประสงค์ของกลุ่มเอง
 ขอขอบคุณทีมงานของผอ.เอื้องพลอย ใจลังกา ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ที่เป็นวิทยากรให้กลุ่มแปรูปไก่ประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง ได้ศึกษาดูงานการผลิตใส้กรอกอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และให้คำแนะนำการสร้างอาชีพที่มีการตลาดนำที่ทันสมัยไม่ช้ำใครด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ประจำถิ่น กลัาที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆขอบคุณครับ


รายงานข่าวประจำวันสำนักงานปศุุสัตว์อำำเภอเวียงเชียงรุ้ง
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งร่วมจัดงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. นายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บริเวณตลาดนัดคลองถมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้า OTOP ในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขายสินค้าไปสู่ตลาดให้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป โดยมีผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และสินค้า OTOP ในพื้นที่เข้าร่วม 20 ราย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เยี่ยมฟาร์มวัวของอาสาปศุสัตว์บ้านป่าตึง ดงมหาวัน


เมื่อเช้าวันที่11มิถุนายน2563 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายเยี่ยมฟาร์มวัวของอาสาปศุสัตว์สุพจน์ ชัยปัญญหา ทักทายแล้วสอบถามการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ปากและเท้าเปื่อยในโคกระบือ ซึ่งก็ได้รับ คำตอบว่า ยังงานเยอะ ไม่ได้ฉีดวัคซีน เลย จึงได้ให้คำแนะนำว่าควรจะหาเวลารีบทำ เพื่อ จะได้ป้องกันโรค ได้ทันเวลาหาก เกิดโรคระบาด และ อีกประการหนึ่งเป็นห่วงว่า วัคซีนจะหมดอายุ หรือ มีการเก็บที่ไม่ดีพอ ทำให้ประสิทธิภาพ การทำวัคซีนลดลงได้
วัคซีนป้องกันโรค ปากและเท้าเปื่อยในโคกระบือของกรมปศุสัตว์ โดยปกติ โคเนื้อจะให้ดำเนินการฉีดปีละ 2 ครั้ง ส่วนในวัวนม อาจจะต้องเพิ่มถึงปีละ 4 ครั้ง ในกรณีที่ พบการเกิดโรค ในพื้นที่
พื้นที่ แถบตำบลดงมหาวัน ที่ติดกับแม่น้ำกก เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่จะเลี้ยงวัวขุน เพราะ มีทั้งข้าวโพดและแปลงหญ้า เนื่องจาก มีน้ำอุดมสมบูรณ์

"ออกพื้นที่เยี่ยมฟาร์มไก่ไข่ในโรงเรียนและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บ้านป่าซางเหนือหมู่ที่ 16 ตำบลปาชาง"ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ
ได้มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ,นายเชษฐา สีดามาตย์ อาสาปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกพื้นที่ทำแบบคำร้องขอรับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)และจัดเก็บรูปภาพฯ ณ.โรงเรียนบ้านป้าชางเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลปาชางอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เฝ้าระวังและลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดในสัตว์ปีกโดยกำหนดให้อาสาปศุสัตว์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์ปึก พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 16 จำนวน3ราย จำนวนไก่พันธุ์ไข่ 150 ตัวไก่พื้นเมือง 100 ตัว เป็ด 34 ตัว
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563

"ออกพื้นที่ติดตามโครงการธนาคารโค กระบือตามแนวพระราชดำริของกลุ่มสหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลดงมหาวัน"


วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ มอบหมายให้นางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่มอบกระบือขยายเพศเมียของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 1 และบ้านป้าสักงาม หมู่ที่ 9 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ทำการส่งคืนลูกตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน ขยายต่อไปให้กับกลุ่มบ้านเด่นสันทราย หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งก่อ จำนวนกระบือ ขยายต่อ เพศเมีย3 ตัว เพศผู้ 1 ตัว
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สะพาน, ต้นพืช, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ