วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และในช่วงบ่ายมีการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคคุณภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคคุณภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ มีนายอนันต์ นามวงค์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  มีคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมมีการชี้แจงความเป็นมาของโครงการ ระเบียบเงือนไขในการปรับเปลี่ยนและรับการสนับสนุน และมอบหมายให้ผู้นำนำไปประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรททราบและสมัครเข้าร่วมโครงการต่อไปประชุมกลุ่มโคเงินบ้านห้วยหมากเอียก

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายหริพัันธ์ มณีจันสุข ปศุสัตว์ตำบล ออกพื้นที่บ้านห้วยหมากเอียกประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โคเงิน เพื่อทำสัญญายืมโค กระบือ ที่ได้รับมอบจากธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกกรตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านประธานกลุ่มฯบ้านห้วยหมากเอียก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ไปร่วมทำบุญวันพระกับท่านนายอำเภอที่วัดศรีศีกดิ์พัฒนา บ้านดงป่าสัก ต.ทุ่งก่อ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30น.ที่นำทีมโดยนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมอำเภอ ในโครงการทำบุญวันพระพบปะชาวบ้าน ณ วัดศรีศักดิ์พัฒนา บ้านดงป่าสัก ต.ทุ่งก่อ ได้แจ้งข้อราชการเช่นให้เฝ้าระวังอุทกภัย,การกำจัดขยะ,การลดอุบัติเหตุ,ปัญหายาเสพติด,การปลูกฝังค่านิยมที่ดีและสร้างวินัยให้เยาวชนฯลฯ งานนี้นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญวันพระได้ไปร่วมด้วยเช่นกัน
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

มอบโค-กระบือให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานมอบโค-กระบือให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 


การจัดพิธีมอบโค-กระบือ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากเทศบาลตำบลดอยลาน ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ตลอดจนผู้มีเกียรติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทำให้การจัดพิธี ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
และลืมไม่ได้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เชียงรายทุกท่านที่แม้จะหนุ่มเหลือน้อยก็ทุ่มเทจนงานสำเร็จไปได้ด้วยด


วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เตรียมงานพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่23สิงหาคม2559ทีมงานเจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำโดยนายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัด จัดเตรียมสถานที่งานพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงทรงครองราชครบ 70 พรรษา

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประชุมการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5 และรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการต่างฯ


เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย ร่วมต้อนรับ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต ๕ และคณะฯ เพื่อร่วมประชุมการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5 และรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการต่างฯ รวมทั้งชี้แจงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โครงการต่างๆ ที่สำคัญของพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายบรรยากาศสบายๆ ไม่มีเครียดวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประชุมชี้แจงระเบียบ ธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ให้กลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ

 เมื่อเช้าเวลา ๐๙.๐๐น.วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายหริพันธ์ มณีจันทร์สุข ปศุสัตว์ตำบล ออกดำเนินการประชุมกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อเพื่อชี้แจงระเบียบการขอคืนลูกควายตัวที่หนึ่งและการแจ้งเกิดลูก การขอรับการช่วยเหลือจากธนาคารฯ ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่จะครบการเลี้ยง๕ปีภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ นี้ทั้งหมดจำนวน ๑๔ คน เกษตรกรเข้าใจและพอใจเลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.


 


วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประชุมมอบวิตามินแร่ธาตุก้อนให้กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาผลผลิตกระบือ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านโป่ง หมู่ที่๑๕ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงกระบือ เน้นย้ำการส่งดอกเบี้้ยเงินกู้ ธกส.ตามกำหนดปีแรก  และมอบแร่ธาตุก้อน วิตามมินผง ให้เกษตรกรไปเสริมสุขภาพกระบือที่เลี้ยงอีกด้วย เสร็จแล้วร่วมรับประทานอาหารร่วมกันแบบสบายๆห่อมากินร่วมกัน