วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

มอบโค-กระบือให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานมอบโค-กระบือให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 


การจัดพิธีมอบโค-กระบือ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากเทศบาลตำบลดอยลาน ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ตลอดจนผู้มีเกียรติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทำให้การจัดพิธี ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
และลืมไม่ได้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เชียงรายทุกท่านที่แม้จะหนุ่มเหลือน้อยก็ทุ่มเทจนงานสำเร็จไปได้ด้วยด


ไม่มีความคิดเห็น: