วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง และโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดยนางสาวธีรัชธาวัลย์ โตบันลือภพ หัวหน้ากลุ่มฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง และโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  แจ้งขั้นตอนและระเบียบเกี่ยวกับการขอต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ รวมทั้งให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่เพื่อให้ผ่านหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลและสร้างความมั่นใจต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคสุกรในพื้นที่ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ให้กำลังใจโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันประกวดโรงเรียนดีเด่น

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสัตวแพทย์ฯ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆๆโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ในการขอรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรองการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา(ขนาดกลาง)ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8