วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การประชุมข้าราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ปศุสัตว์อำเภอกับบรรยากกาศการประชุม
 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมข้าราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อร่วมประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ปศุสัตว์อำเภอ
พร้อมหน้าทุกๆอำเภอ

 และมอบเงินรางวัลผลงานกิจกรรมปศุสัตว์โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริประจำปี 2560 ภาพวาดในหัวข้อเรื่อง "กิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนของข้าพเจ้า" ลำดับที่ 1 เด็กหญิงกรนิศ ข่าเหลา โรงเรียน ตชด.อาชีพวศึกษาเชียงราย-พะเยา ต.ริมโขง อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย , โล่รางวัลหน่วยผสมเทียมดีเด่น ปี 2559 อำเภอแม่สรวย , โล่รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2560 ประเภทบูรณาการการบริการเป็นเลิศ ระดับดีเด่น ผลงาน การพัฒนาแหล่งผลิตไข่ไก่อินทรีย์ เกษตรมั่นคง ผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และโล่รางวัลหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ อ.เมือง จ.เชียงราย

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประชุมกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโป่ง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมประชุมกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโป่ง ที่มีนายเฉลิม สุขเกษม เป็นประธาน เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงกระบือของกลุ่มฯ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปัญหาที่ได้รับแจ้งได้แก่การขาดพ่อพันธุ์ที่สมบูรณ์ เนื่องจากพ่อพันธุ์ที่มีอายุมากมีการเจ็บหลังการผสมทุกครั้ง ,การเตรียมความพร้อมการนำเสนอโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นเช่นต้องการที่สับหญ้า ต้องการเครื่องอัดฟาร์ม ต้งการเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่เป็นต้น ก่อนปิดการประชุมแนะให้สร้างข้อมูลของกลุ่มให้ดีเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเครดิตของกลุ่มต่อไป

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การออกติดตามการปรับปรุงพัฒนาฟาร์มของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่บ้านดงชัย

๑. ฟาร์มของนายองอาจ สุขเกษม
 เมื่อเช้าวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางสาวยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจำอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเก็บข้อมูลการเลี้ยงไก่ของสมาชิกแปลงใหญ่บ้านดงชัย .ให้คำแนะนำการปรับปรุงพัฒนาฟาร์มให้ดีผ่านการประเมินฟาร์มปลอดโรคจนถึงให้ได้ฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รับสมัครการเข้าร่วมฟาร์มปลอดโรคไข้หวัดนกในไก่พื้นเมืองและไก่ชน  จำนวน ๑๐ ราย แต่ละรายก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงบ้างก็สำเร็จแล้ว ตามภาพ


๒.นางกำไลทิพย์  สิทธิขันแก้ว๓.นายสีสุข ปาฝาง


๔.นาย ตั๋น ปงรังสี


๕.นาย วรากร มั่นกุง


๖.นาย เจียม  ทาวัน๗.นายสุขแก้ว  มณีจันสุข
๘.พ่อกำนันเชิดชัย แสงสุช


๙.นาง อารีย์ เรือนคำ


๑๐ นาย สริน ทาแกง

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เลี้ยงโค กระบือ บ้านน้ำตกพัฒนา

 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค กระบือ บ้านน้ำตกพัฒนา ตามที่กลุ่มได้เชิญไปชี้แจงการดำเนินการโคเนื้อคุณภาพ และติดตาม ลูกเกิดของโค ธกค.ด้วย ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างดี นำไปเยี่ยมชมแปลงหญ้าเนเปียร์  โรงเรือนใหม่ การทำหญ้าหมัก ทำซองบังคับสำหรับทุกราย ทำเครื่องสับหญ้า นับเป็นความก้าวหน้าของกลุ่มอีกระดับหนึ่ง
 
กลุ่มมีวาระที่ประชุมพอสรุปได้ดังนี้ เรื่องการหารือการระดมทุนเพื่อนำไปเป็นข้อมูลการเงินกับธนาคาร การกำหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มว่าจะตั้งใจพัฒนาการเลี้ยงโค กระบือให้เป็นอาชีพที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน การให้ปศุสัตว์ชี้แจงและประสานการเข้าร่วมเครือข่ายโคเนื้อล้านนาเชียงราย การฝึกเกษตรกรผสมเทียม การตอบคำถามต่างๆด้านสุขภาพ ด้านการตลาด และการนำโคเนื้อพันธุ์บีพมาสเตอร์มาเป็นหลักในการสร้างโคเนื้อคุณภาพในอนาคต