วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การจัดการการเลี้ยงโคเนื้อต้นน้ำและกลางน้ำ"


นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การจัดการการเลี้ยงโคเนื้อต้นน้ำและกลางน้ำ" ที่จะดโดยสำนักงานปสุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องอบรมศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดเชียงราย มีนายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ มีเกษตรกรเข้าอบรมจำนวน ๑๐๐ ราย 

  

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

นำเกษตรกรอำเภอเวียงเชียงรุ้งไปรับกระบือ โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำเกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๒๘ รายไปรับกระบือในพิธี มอบโค-กระบือฯที่อบต.ดอยยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และร่วมเป็นกรรมการด้านการบันทึกภาพในงานอีกด้วย


กลุ่มเกษตรกรบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ ๘ ราย
กลุ่มเกษตรกรบ้านใหม่มหาวัน ตำบลดงมหาวัน ๑๐ ราย
กลุ่มเกษตรกรบ้านป่าสักงาม ตำำบลดงมหาวัน ๑๐ ราย

คณะ สนช.และผู้มีเกียรติร่วมมอบสัญญายืมโค-กระบือ ให้เกษตรกร


ภาพคณะ สนช.และเกษตรกรผู้รับโค กระบือทั้ง ๘ ๙ราย


นายอินจันทร์ เรือนคำ จากบ้านดงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำกล่าวคำปฏิญาณ

ตรวจสอบ ก่อนนำกระบือขึ้นรถ
คณะทำงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ถ่ายภาพร่วมกับรองอธิบดีกรมปศุสัตว์

คนสำราญงานสำเร็จครับ

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประชุมกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตำลดงมหาวัน

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมกับกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตำลดงมหาวัน เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ี่ศูนย์เรียนรู้ฯของนายสมัย สาวงษา ชี้แจงข้อราชการสามสี่เรื่องได้แก่ การทำวัคซีนโค กระบือ การตั้งกลุ่มเลี้ยงสัตว์ การขอรับความช่วยเหลือจาก ธกค. การขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสัตว์ และส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เสร็จแล้วเดินเยี่ยมชมสภาพควายที่นายสมัย เลี้ยงไว้ วันนี้ดูท่าไม่ได้กินเต็มที่สวาปผอมไปหน่อย สงสัยคนเลี้ยงเอาแต่ประชุมอบรมบ่อยเกิน  ไม่มีเวลาหาหญ้าดีๆให้กิน


  
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งอบรมอาสาปศุสัตว์หลักสูตร"พัฒนาอาสาปศุสัตว์"

สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งอบรมอาสาปศุสัตว์หลักสูตร"พัฒนาอาสาปศุสัตว์"เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเล็กที่ทำการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้มอบหมายให้อำเภอดำเนินการ อบรมเกษตรกรอาสาปศุสัตว์จำนวน ๔๐ ราย เพื่อทบทวนความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับในการปฎิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เมื่อเสร็จจากการประชุมได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ,วัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเชพติซีเมีย ให้อาสาปศุสัตว์ไปดเนินการฉีดในพื้นที่ด้วย

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ชี้แจงข้อราชการของปศุสัตว์ในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมชี้แจงข้อราชการเรื่องสถานการณ์โรคไข้หวัดนกและโรคระบาดสัตว์,และเน้นย้ำการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค กระบือและโรคคอบวม(เฮโมรายิกเชพติซีเมีย) ,การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ที่มีนโยบายแปลงใหญ่และประชาสัมพันธ์เตือนการประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ถูกตามกฎหมาย ตลอดจนการนำเนื้อที่ไม่ผ่านโรงฆ่าที่ถูกต้องมาขาย ในพื้นที่อำเภอเวียงเเชียงรุ้งมีโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลบ้านเหล่าที่ได้รับอนุญาตแล้ววันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ติดตามลูกเกิดกระบือในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาผลผลิตกระบือ

 นาสุุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวีงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกเยี่ยมนายรัตน์ วังมูล สมาชิกกลุ่มเลี้ยงควายบ้านโป่งหมู่๑๕ ตำบลทุงก่อ ติดตามลูกเกิด ตามที่ได้รับแจ้ง พร้อมกันได้เตรียมวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเชพติซีเมีย  ปรากฎว่าอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านได้นำวัคซีนมาตระเวณฉีดแล้วเรียบร้อย ความทุกตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ดี ลูกที่เกิดเป็นตัวผู้(๒๖/๙/๒๕๕๙)
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ร่วมงานวันอาหารโลก

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปร่วมงานวันอาหารโลกที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ริมกก เชียงราย มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การอาหารโลก อบจ.จังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัด เมื่อ วันที่ 24 พย 59 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ มาเป็นประธานเปิดงาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ มากล่าวต้อนรับ ท่านตัวแทนFAOมากล่าวความสำคัญของวันอาหารโลก และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นายสุรจิตต์ อินทรชิต  มารายงานความเป็นมาของการจัดงาน ในงานมีการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของพระราชา ของกรมต่างของกระทรวงเกษตร และอีกอาคารเป็นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปของเกษตรกร กกลุ่มเกษตรกร สินค้าโอทอปของดีเชียงราย มีอาหารพิ้นเมืองของพี่น้องชนเผ่าในจังหวัดเเชียงรายให้ชิมฟรีตลอดงาน
ท่าน รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานเปิดงาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มากล่าวต้อนรับ ท่านตัวแทนFAOมากล่าวความสำคัญของวันอาหารโลก ท่านหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มารายงานความเป็นมาของการจัดงาน .
ทีมงานกรมปศุสัตว์นำโดยท่านรองอธิบดี ,ท่านปศุสัตว์เขต ๕ ,ท่านปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

บรรยากาศพิธีเปิด

 ทีมงานเชียงรายอาหารปลอดภัยนำโดยท่านกิตติ ทิสกุล จัดนิทรรศการเชียงรายโมเดล