วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เยี่ยมคอกหมูหลุมแนะนำการลดกลิ่นเหม็นรบกวนนักเรียนอนุบาลดงมหาวัน

 ปัญหาการเลี้ยงสุกรที่สร้างมลพิษทางกลิ่นมีอยู่เสมอๆหากเจ้าของผู้เลี้ยงขาดการดูแลเอาใจใส่และนับวันชุมชนจะขยายตัวทำให้ฟาร์มที่คิดว่าห่างชุมชนก็กลายเป็นอยู่ในชุมชน หวังแต่จะสร้างรายได้อย่างเดียวคงไม่ได้ต้องรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วย
   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ให้เข้าร่วมเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงสุกรของนายวันชัย นัยติ๊บ บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลดงมหาวัน เนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากน้องๆเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน จำนวนหลายฉบับว่าส่งกลิ่นเหม็นมากทำให้ไม่มีสมาธิกับการเรียน ซึ่งนัดกันหลายรอบแต่ว่าติดปัญหาน้ำท่วมเสียก่อนทางเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าไปแนะนำก่อนเมื่อวันที่ ๑๕สิงหาคม ๒๕๕๖ เจ้าของรับปากว่าจะจัดการขายก่อนสิ้นเดือนนี้ เจ้าหน้าที่ปสุสัตว์ได้เข้าไปเยี่ยมอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ความเหม็นได้ลดลงแล้วระดับหนึ่งแต่ก็ยังเหม็นจึงแนะนำให้รีบขายระหว่างนี้ให้นำแกลบมาเททับไม่ไห้ชื้นแฉะและหาน้ำชีวภาพหรืออีเอ็มมาพ่นบริเวณคอกเป็นประจำ  สุดท้ายขอให้ย้ายไปเลี้ยงให้ห่างจากชุมชนตามระเบียบของหมู่บ้าน ซึ่งนายวันชัย ก็ยินดีทำตามคำแนะนำ

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การอบรมพัฒนากลุ่มเครือข่ายปศุสัตว์ ปี ๒๕๕๖

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดการประชุมสัมนาเครือข่ายกลุ่มปศุสัตว์ เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนากลุ่มเลี้ยงสัตว์ให้เข้มแข็ง เมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกกลุ่มเลี้ยงสัตว์ต่างๆในจังหวัดเชียงราย ๓๘ กลุ่ม ๆละ ๒ คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภออีก ๑๘ คน มารู้จักแนะนำกลุ่ม ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวคิดที่จะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในการอาชีพการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ
คุณนิทิศ จิตนิยม บรรยายเศรษฐกิจอาเชี่ยนภาพรวมด้นปศุสัตว์

สมาชิกกลุ่มเลี้ยงสัตว์จากอำเภอเวียงเชียงรุ้งสนใจมากอยู่แถวหน้า

ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวยนั่งแถวหน้าพร้อมกลุ่มหมูหลุม-กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมอบรมโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข ครั้งที่ ๒

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมอบรมโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข  ในกิจกรรมการเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ ร้านอาหารสปันงา อำเภอเมืองเชียงราย
รูปภาพ : ผ่านพ้นไปด้วยดี สำหรับการอบรมผู้ตรวจประเมินร้านอาหาร โครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข

บรรยากาศตอนอบรม

ออกฝึกการเยี่ยมแนะนำร้านอาหารมีอาจารย์และหัวหน้าโครงติดตามการฝึกด้วยที่ร้านซีแอนด์วีเมืองเชียงราย
โครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข การอบรมผู้ให้คำแนะนำและผู้ตรวจประเมินมาตรฐานร้านอาหาร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินมาตรฐานเพื่อการพัฒนา... สร้างทีมผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เชียงรายเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการให้คำแนะนำและพัฒนาเครือข่ายร้านอาหารปลอดภัย.... สร้างต้นแบบแหล่งเรียนรู้ เพื่อการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
การประชุมกลุ่มเตรียมออกเยี่ยมแนะนำประเมินร้านสบันงา

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ไปดูควายกลุ่มบ้านประชาร่วมใจ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมชมการเลี้ยงควายของกลุ่มเลี้ยงความบ้านประชาร่วมใจ เมื่อสายของวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  เก็บภาพควายของ โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน ๙ ตัว ตามชื่อเจ้าของในภาพ  สุขภาพก็ดูดีพอใช้ได้ อีกไม่นานคงจะเป็นสาวแสดงอาการเป็นสัด รับการผสมต่อไป แต่ละตัวโพสต์ท่าไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่นะครับ

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ยินดีต้อนรับ พ่อกระบือโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

เมื่อเวลาประมาณ ๑๐.๐๐น ของวันที่นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ปฎิบัติงานตรวจสุขภาพ พ่อพันธุ์กระบือ ในโครงการโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริที่กรมปศุสัตว์ได้จัดส่งให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่ศูนย์เรียนรู้ตามพระราชดำริของนายสมัย สาวงษาจำนวน ๒ ตัว ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ กลุ่มเลี้ยงกระบือพระราชดำริบ้านป่าเลา ที่มีนายสมัย สาวงษา เป็นประธานกลุ่ม และกลุ่มเลี้ยงกระบือตามพระราชดำริบ้านประชาร่วมใจ ที่มีนายหมั้น ถาคำ เป็นประธานกลุ่ม หลังการตรวจสุขภาพแล้ว ได้ขนส่งพ่อพันธุ์ให้กลุ่มนายหมั้น ที่บ้านประชาร่วมใจ
สุดท้ายได้แนะนำการดูแลเอาใจใส่กระบือที่ได้รับอย่างดี มีปัญหาให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที

 ขนพ่อพันธุ์กระบือไปส่งให้กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านประชาร่วมใจ ที่อยู่ห่างไปอีก 12 กม.โดยรถของกรมปศุสัตว์ที่อาจจะดูเก่าอายุกว่า ยี่สิบปี แต่ก็ยังช่วยขนได้ครับ

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ..วันแม่แห่งชาติ

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง วางพานพุ่มดอกไม้สักการะ
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมกับหน่วยราชการราชการทุกภาคส่วน องค์กรเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า  ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
นายอำเภอพินิจ แก้วจิตคงทอง เป็นประธานกล่าวนำถวายพระพร

และ มอบเครื่องไทยทาน
ลงนามถวายพระพร
ไปถึงในงานก่อนเลยมีภาพโดดๆก่อนใส่บาตรยามเช้า

ร่วมกิจกรรมอำเภอมอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของอำเภอคือต้อนรับ คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้เดินทางมามอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ร่วมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเทอดไท้องค์ราชันราชินี

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่อ่างเก็บน้ำบ้านป่าสา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖


วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมอบรมโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมอบรมโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข ที่ห้องประชุมร้านอาหารสบันงา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ สนับสนุนการดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาคณะผู้ให้คำแนะนำและคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานระบบคุณภาพร้านอาหารประเทศไทย เพื่อพัฒนาร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเข้าสู่มาตรฐาน TRQS  อ่านตัวโครงการน่าสนใจมากครับเพราะเป็นการร่วมมือกันหลายๆส่วนหากดำเนินการได้สำเร็จในส่วนของปศุสัตว์เหมือนได้ตลาดขายสินค้าปศุสัตว์ต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ตามวิถีชุมชนได้เลยโดยตรงกับคู่ค้า  โครงการมีแล้วคงเหลือแต่การขับเคลื่อนว่าจะได้สักแค่ไหน


 
ภาพบรรยากาศการอบรม

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

— คณะกรรมการฯตรวจประเมินตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในพื้นที่ — จ.เชียงราย

       
คณะกรรมการประเมินจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ นำโดยนายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕  มีกำหนดตรวจประเมินตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในพื้นที่ จ.เชียงราย ในระหว่างวันที่๕– ๙  สิงหาคม ๒๕๕๖ ในบ่ายวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ กรรมฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และในวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ จะออกเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มเข้มแข็ง ที่ได้รับการพํฒนาคุณภาพ คลิกชมภาพการไปเยี่ยมที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
บรรยากาศการนำเสนอภาพรวม

ผอ.ส่วนพัฒนาการปศุสัตว์ มอบโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นการเลี้ยงสัตว์ ชนะเลิศระดับเขต
 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์อำเภอพานเป็นตัวแทนรับมอบ

มอบวุฒิบัตรอาสาปศุสัตว์ดีเด่น รางวัลชมเชยระดับเขต
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตัวแทนรับมอบ