วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

“สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกหน่วยตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”

 🐕🐩สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข🐩🐕
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  อำเภอแม่ลาว อำเภอเมือง และอำเภอเวียงชัย   ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ หอประชุมบ้านเด่นสันทราย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  มีประชาชนนำสุนัข แมวมารับบริการ ๑๔ ตัวบริการผ่าตัดเนื้องอกที่คอน้องหมาของวัดจากอำเภอขุนตาลด้วย

กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ( นิลเวียงเชียงรุ้ง) ไปศึกษาดูงานการทำใส้กรอกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

 เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ( นิลเวียงเชียงรุ้ง) จำนวน ๘ ราย ไปศึกษาดูงานการทำใส้กรอกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ให้มีคุณค่าทางการตลาดอย่างหลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นความประสงค์ของกลุ่มเอง
 ขอขอบคุณทีมงานของผอ.เอื้องพลอย ใจลังกา ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ที่เป็นวิทยากรให้กลุ่มแปรูปไก่ประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง ได้ศึกษาดูงานการผลิตใส้กรอกอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และให้คำแนะนำการสร้างอาชีพที่มีการตลาดนำที่ทันสมัยไม่ช้ำใครด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ประจำถิ่น กลัาที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆขอบคุณครับ


รายงานข่าวประจำวันสำนักงานปศุุสัตว์อำำเภอเวียงเชียงรุ้ง