วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณะทำงานตามโครงการพัฒนาเกษตรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง( Smart Farmer)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดการประชุม โครงการพัฒนาเกษตรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง( Smart Farmer) โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอเข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งการประเมินเกษตรตามโครงการฯ และกำหนดหลักสูตรการอบรมฯ สถานที่ศึกษาดูงาน งบประมาณ การติดตามงาน โดยมีนานวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมเตรียมการเลือกตั้ง สส.

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมรับฟังการปฎิบัติงานเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ ๒/๒๕๕๗ ในระหง่างวันที่ ๒๗-๓๑ กุมภาพพันธ์ ๒๕๕๗ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ชลประทานแบบครบวงจร

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางแสงจันทร์ พินิจ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาหมู่บ้านพื้นที่ชลประทาน ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านดงชัย หมู่ที่ ๒ ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเช้าวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

บริการสุขภาพสัตว์

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และน้องๆปศุสัตว์ตำบลทั้งสองคน นายจัันทนา สุขเกษม นส.รัฐญาพร สุริยเสน ร่วมกันบริการสุขภาพสัตว์ให้แกเกษตรกรที่มาขอรับบริการ
 เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้สุนัขของนาง สายพิณ เงินชะจา สองตัว


 ไกล้เที่ยงวันที่ ๒๗ มกกราคม ๒๕๕๗ รักษาสุนัขที่ถูกรถทับขาจนเน่าเหม็น ของนางอำพร บุญยวง เน่าจนต้องตัดขาที่เน่าทิ้ง น่าสงสารเจ้าของก็คุุยไม่ค่อยจะรู้เรื่อง ท่าทางจะเป็นสุราเรื้อรัง
 เสร็จงานทำเอาอาหารกลางวัน กินไม่ลง

  
รักษาแมว    ของนายสราวุฒิ  กาใจยา เมื่อวันที่ ๒๒มกราคม ๒๕๕๗ ที่ซึมไม่กินอาหารมาหลายวัน
 บริการรักษาน้องหา ของท่านกำนันตำบลดงมหาวัน นายสมจันทร์ เผือกนอก ที่ท้องบวมผิดปกติและในบ่ายวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ร่วมกันจัดเตรียมเวชภัณฑ์อุปกรณ์เพื่อออกพื้นที่โครงการควบคุมป้องกันโรคต่างๆและโครงการสัตวแพทยืเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยิ้มต่อไป

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

เยี่ยมฟาร์มไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ของนายธีระวัฒน์ คำสุยะ บ้านห้วยหมากเอียก หมู่ที่๘ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

โรงเรือนพ่อแม่พันธุ์
 นายสุพล ปานพาน นำปศุสัตว์ตำบลออกศึกษาพื้นที่การเลี้ยงปศุสัตว์ในตำบลป่าซาง เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ไปเยี่ยมฟาร์มไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ของนายธีระวัฒน์ คำสุยะ บ้านห้วยหมากเอียก หมู่ที่๘ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังจะเพาะลูกไก่เองโดยใช้ตู้ฟักไข่ที่ชื้อมาใหม่  หลังจากที่ลงทุนไปชื้อลูกไก่มาขุนเองแล้วประสบปัญหาไก่ป่วยตายจำนวนมากช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา
 กรงกกลูกไก่ที่มาจากตู้ฟัก
 ตู้ฟักไข่
ลูกไก่ที่กำลังกก
โรงเรือนไก่ขุน

 ลูกไก่ที่กำลังขุน ประมาณครึ่งกิโลกรัม
สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำของนายธีรวัฒน์ ติดต่อโทร ๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการประจำปี ๒๕๕๗ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

 สนง.ปสุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จัดประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ชี้แจงการดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการประจำปี ๒๕๕๗  มีนายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมอบวัคซีนให้ตัวแทนอาสาปศุสัตว์เพื่อทำการจัดสรรตามจำนวนสุนัข แมว แต่ละหมู่บ้านต่อไป
 อบต.ป่าซาง มีงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ปีนี้ ๓๐,๐๐๐ บาทเพื่อจัดหารวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 นายสมควร นัยติ๊บ กล่าวเปิดการประชุมและ ให้ข้อแนะนำแก่อาสาปศุสัตว์ ตลอดจนแนวนโยบายต่างๆ ในการพัฒนาอาชีพ ช่วยเหลือเกษตรกร

  
 นายสมควร นัยติ๊บ มอบวัคซีนให้ตัวแทนอาสาปศุสัตว์ พื่อนำไปฉีดให้สุนัข แมว ในหมู่บ้านต่อไป

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนของ อบต.ป่าซางชี้แนะการบริหารจัดการการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 การจัดแบ่งวัคซีนให้อาสาปศุสัตว์
 ภาพที่ระลึกการเข้าร่วมการประชุม ก่อนออกปฏิบัติงานตามหมู่บ้านของใครของมัน


 สองปศุสัตว์ตำบล (Sub-district Livestock Assistant) ช่วยเตรียมอุปกรณ์และลงทะเบียนการประชุม
น.ส.รัฐญาพร สุริยเสน  ปศุสัตว์ตำบลป่าซาง และนางจันทนา สุขเกษม ปศุสัตว์ตำบลดงมหาวัน